คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > กรรมการ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

นายขรรค์  ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
อีเมล์ : khanprach@gmail.com

นางเสาวณี สุวรรณชีพ

นางเสาวณี  สุวรรณชีพ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ คนที่ 1
อีเมล์ : saowanee@bot.or.th

นางรสพร นิวาตวงศ์

นางรสพร นิวาตวงศ์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ คนที่ 2
อีเมล์ : -

นางณัฏฐา มะระกานนท์

นางณัฏฐา  มะระกานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก
อีเมล์ : nattha8800@gmail.com

นางจันทรา อินทรทูต

นางจันทรา  อินทรทูต

ตำแหน่ง : กรรมการ และเลขาธิการ
อีเมล์ : chantra_int@hotmail.com

พลโททวีเกียรติ โกไศยกานนท์

พลโททวีเกียรติ  โกไศยกานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

ท่านผู้หญิงภรณี  ล่ำซำ

ท่านผู้หญิงภรณี  ล่ำซำ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางสันสนีย์ ยมะสมิต

นางสันสนีย์  ยมะสมิต

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี

ท่านผู้หญิงเหมือนจิต  ภิรมย์ภักดี

ตำแหน่ง : กรรมการและ ประธานฝ่ายกล่องรับบริจาค
อีเมล์ : -

นางสุพัตรา ชัยวรวิทย์กุล

นางสุพัตรา  ชัยวรวิทย์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
อีเมล์ : patama@gsteel.com

บาทหลวงคาร์โล เวลาร์โด

บาทหลวงคาร์โล  เวลาร์โด

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
อีเมล์ : carlo.velardo@gmail.com

นางนิชานันท์ วิศิษฎ์ศุภานน

นางนิชานันท์  วิศิษฎ์ศุภานน

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : nok@jewelryplanet.co.th

นางวิษา เจริญวัฒนานนท์

นางวิษา  เจริญวัฒนานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์ พัฒนาอาชีพคนตาบอด
อีเมล์ : -

นายจิตเทพ สะสมทรัพย์

นายจิตเทพ  สะสมทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางวรรณพร กันทาธรรม

นางวรรณพร  กันทาธรรม

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานฝ่ายการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
อีเมล์ : -

ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์

ดร.ไพโรจน์  เปรมปรีดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : -

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร

นายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายมณเฑียร บุญตัน

นายมณเฑียร  บุญตัน

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์

นายสมชาย  ปัญญ์เอกวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายอภิรมย์ น้อยอ่ำ

นายอภิรมย์  น้อยอ่ำ

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
อีเมล์ : apirom.n@gmail.com

นายต่อพงศ์ เสลานนท์

นายต่อพงศ์  เสลานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : third_torpong@yahoo.com

นายปริพันธ์ หนุนภักดี

นายปริพันธ์  หนุนภักดี

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : pariphan_n@jslglobalmedia.com

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ

นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : anusreetub@hotmail.com

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

พลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง

ตำแหน่ง : กรรมการ โดยตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : -

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ โดยตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อีเมล์ : -

ดร.สุดา สุขอ่ำ

ดร.สุดา สุขอ่ำ

ตำแหน่ง : กรรมการ โดยตำแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อีเมล์ : -

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ

นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการ โดยตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
อีเมล์ : -

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.