คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > เกี่ยวกับเรา
  
 
 

 

 

    As long as you are helping the blind ?

You are adding to merit a thousand times

 

       ตราบใดที่ท่านให้ความช่วยเหลือคนตาบอด
          ท่านกำลังสั่งสมบุญกุศล เพิ่มขึ้นอีก พันเท่า ทวีคูณ

 

         มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกันเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2482 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสอนคนตาบอด" โดยใช้บ้านหลังเล็ก ๆ ที่ถนนคอชเช่ ศาลาแดง นับเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิการแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งระยะเวลาต่อมามีผู้มีจิตการกุศลช่วยเหลือและสนับสนุนในการสงเคราะห์ผู้บกพร่องทางสายตาร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2482 นับเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี หลวงเลขาวิจารณ์ เป็นนายกมูลนิธิฯ

           -   ปีพุทธศักราช 2490 คณะกรรมการมูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย ได้มีการติดต่อขอให้นักบวชหญิงคณะซาเลเซียน จำนวน 4 ท่าน มาดูแลผู้บกพร่องทางสายตา โดยมีซิสเตอร์โรส มัวร์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน และนางสาวเวที อาวุธ เป็นครูใหญ่คนแรก

           -   ปีพุทธศักราช 2492 รัฐบาลสมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม อนุมัติให้เช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 8 ไร่เศษ ที่สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน

           -   ปีพุทธศักราช 2503 โรงเรียนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนเอกชนการกุศลและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ " เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2520

          โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา จำนวนทั้งหมด 186 คน รับนักเรียนชาย – หญิง ทั้งที่อยู่แบบประจำและแบบไป – กลับ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนปกติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งโรงเรียนจะจัดการศึกษาตามหลักสูตรแล้วยังส่งเสริมทางด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และแนะแนวทางด้านอาชีพ ตลอดจนให้นักเรียนได้รับการตรวจรักษาตาและได้รับการเอาใจใส่ ดูแลทางด้านสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงดูแลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งด้านความประพฤติและการพัฒนาช่วยเหลือตนเองให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนในสังคมได้ ไม่เป็นภาระกับผู้อื่น และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีฝ่ายอาคารสถานที่และปกครองที่มีภาระหน้าที่ต้องดูแลงานด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัย โภชนาการ อนามัย - พยาบาล งานแม่บ้านหอพักชาย – หญิง และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ปัจจุบันโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพภายใต้การดำเนินงานของมลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          1.  เพื่อให้การศึกษาแก่คนตาบอดทั้งหญิง - ชาย โดยไม่จำกัดเชื่อชาติ และศาสนา

          2.  เพื่อให้การศึกษาสามัญในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาแบบเรียนร่วมในระดับชั้นมัธยมศึกษา

          3.  เพื่อร่วมมือกับทางราชการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่คนตาบอด

 


 

         ตราของโรงเรียน คือ ลักษณะวงกลมซ้อนกันสองวง ภายในวงกลมวงนอกส่วนบน มีตัวอักษรสีดำ พื้นสีขาว คำว่า "โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ"  ส่วนด้านล่างของวงกลมวงนอก มีตัวอักษรสีดำ พื้นสีขาว คำว่า "เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร" ส่วนวงกลมข้างในมีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมุมตัด มีคำว่า "พัฒนา" เป็นตัวอักษรสีดำอยู่ด้านบนประภาคาร และคำว่า "คนตาบอด" อยู่ด้านล่างประภาคาร

 

         ประภาคาร คือ กระโจมไฟที่ให้แสงสว่างแก่ผู้เดินทางในทะเลอันกว้างใหญ่เปรียบเสมือนกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่ให้แสงสว่างและความหวังแก่นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 


 

                 สีดำ          คือ      ความมืด    หมายถึง   คนตาบอด

                   สีเหลือง    คือ      แสงสว่าง   หมายถึง   ความรุ่งโรจน์ ความหวัง สติปัญญา และคุณธรรม

                 สองสีรวมกัน      หมายถึง     การศึกษานำทางคนตาบอดให้มีสติปัญญาและคุณธรรมให้สามารถพึ่งพาตนได้

 


 

“ ใฝ่ศึกษา   พึ่งพาตนได้    รับใช้สังคม   สั่งสมคุณธรรม”

 

      “ใฝ่ศึกษา”  หมายถึง ระดับปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

             - ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

             - ระดับมัธยมศึกษา (เรียนร่วม) หมายถึง ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมทั่วไปรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน

 

     “พึ่งพาตนได้”  หมายถึง ช่วยตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน การศึกษาและอาชีพ ลดภาระพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด มีความคิดอิสระ เชื่อมั่นในตนเอง และสามารถแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

      “รับใช้สังคม”  หมายถึง เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ  เผยแพร่ความรู้ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

 

      “สั่งสมคุณธรรม”  หมายถึง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน ปลูกฝังให้มีความกตัญญูกตเวที มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีเมตตากรุณา มีความเสียสละ รู้จักประหยัด อดทน และมีสัมมาคารวะ

 


 

 

 

 

 

              ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ – จิตใจ สังคม คิดเป็น ทำเป็น สามารถแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพ มีความรู้เข้าถึงเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยพร้อมสู่นานาชาติ     

                                                         


 

 

 


 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

        ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินงานตามวิถีพุทธเข้ามาไว้ในหลักสูตร

          1.1  มีแผนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของชาติ

          1.2  มีแผนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาครบทุกสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          1.3  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

          1.4  มีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย

          1.5  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

       ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

          2.1 จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

       ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนานักเรียนด้านวิชาการเต็มศักยภาพสู่ความเป็นนานาชาติ

          3.1  ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

          3.2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

          3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

          3.4  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          3.5  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา

       ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

          4.1  ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

          4.2  ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม มีจิตอาสา และค่านิยมความเป็นไทย

          4.3  ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          4.4  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบตามระบอบประชาธิปไตย

          4.5  ปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 

กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการพัฒนาบุคลากร

       ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          5.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ความสามารถในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          5.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้อ่าน – เขียนอักษรเบรลล์ได้

          5.3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการ

       ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและอย่างมีระบบ

          6.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของฝ่ายต่าง ๆ

          6.2  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

          6.3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

          6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

      ยุทธศาสตร์ที่ 7  ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

          7.1  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

          7.2  จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ พร้อมใช้

      ยุทธศาสตร์ที่ 8  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

          8.1  จัดหาและส่งนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนปกติ

          8.2  จัดหาครูเสริมวิชาการให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนเรียนร่วม                                   

          8.3  จัดหาสื่อ – อุปกรณ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 

          8.4  ประสานงานกับโรงเรียนปกติทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

 

กลยุทธ์ที่ 5  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

       ยุทธศาสตร์ที่ 9  ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

          9.1  ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

          9.2  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้

          9.3  ประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากรกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอด

 


 

          1.  จัดการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

          2.  พัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาการรู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการสื่อสาร มีความสามารถสู่ความเป็นนานาชาติ

          3.  ปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

          4.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          5.  บุคลากรมีความสามารถอ่าน – เขียนอักษรเบรลล์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา

          6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีระบบ

          7.  ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          8.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนร่วม

          9.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

         10. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

 

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.