คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดกำเนิดในปี พ.ศ.2506 โดยการนำของคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ ภายใต้ชื่อศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดนนทบุรีเพื่อช่วยฝึกผู้พิการทางการเห็น (ชาย) ให้มีอาชีพ โดยทดลองฝึกอาชีพหลาย ๆ อย่าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำสัญญาข้อตกลงกับคณะนักบวชซาเลเซียน เพื่อให้คณะซาเลเซียนเข้ามาช่วยบริหารงานของศูนย์ฯ ปี พ.ศ. 2526 ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดนนทบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่และการฝึกอาชีพเพื่อนำสู่การหางานที่เป็นจริง

 
 

วัตถุประสงค์


ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เปิดให้บริการแก่เยาวชนและผู้ใหญ่ที่พิการทางการเห็นในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
วิชาสามัญ วิชาชีพพื้นฐาน รวมถึงประสบการณ์ในด้านการทำงาน

วิสัยทัศน์


ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาตาบอด ด้วยการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกความชำนาญการให้เพรียบพร้อมด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี สามารถพึ่งตนเองและบรรลุผลการพัฒนาที่สมบูรณ์ โดยถือว่า คนตาบอดทุกคนมีความสามารถ หากได้รับโอกาส เขาสามารถดำเนินชีวิตเยี่ยงผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคม และยึดหลักที่ว่า ความสามารถอยู่ที่เขา เราช่วยกันพัฒนา

พันธกิจ


 • ด้านวิชาชีพ : การนวดแผนไทย, การเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์, งานหัตถกรรม
 • ด้านวิชาสามัญ : อักษรเบรลล์, ประวัติศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์และกฎหมาย
 • ด้านจริยธรรมและการดำรงชีวิต : ศาสนาและจริยธรรม, มรรยาทไทย, การเคลื่อนที่ด้วยไม้เท้า 

ผังองค์กร


ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
บาทหลวงการ์โล เวลาร์โด
บาทหลวงการ์โล เวลาร์โด
ประธานศูนย์
ภราดา ดร.สุวรรณ จูทะสมพากร
ภราดา ดร.สุวรรณ จูทะสมพากร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป
 • นางสาวสุชัญญา เชื้อประทุม เลขานุการและบัญชี
 • นายหนูจันทร์ เหง้าพรมมินทร์ โภชนาการ
 • นายพิบูลย์ ทองมะเริง ซ่อมบำรุง
 • นายทองม้วน สุ่ยหาวงศ์ ขับรถและคนสวน
 • นายนัฐิวุฒิ น้อยน้ำเที่ยง นักการ
 • นายอนันทวุฒิ เอมโอษฐ์ นักการ

ฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป


 
 • ครูภูษิต กิตติสาเรศ
  ครูสามัญ (เบรลล์)
 • ครูพิมพรรณ แย้มเอี่ยม
  ครูสามัญ (เบรลล์)
 • ครูสมชาย แย้มเอี่ยม
  ครูสามัญ
 • ครูอธิคม ทูลศิริ
  ครูสามัญ
 • ครูรองสันต์ อมรเมฆพงศ์
  ครูสามัญ (คอมพิวเตอร์)
 • ครูชโลธร พุทธระ
  ครูฝึกอาชีพ (เกษตร)
 • ครูสุนันทา ชิงชัย
  ครูฝึกอาชีพ (ทอเสื่อ)
 • น.ส. รดสา ว่องไว
  ฝ่ายผลิตและจัดคิวนวด
 • นางประมวน สุ่ยหาวงศ์
  ฝ่ายผลิตและจัดคิวนวด>
 • ครูลอย ฉานผักแว่น
  ครูฝึกนวดแผนไทย
 • ครูเสวียน งามแสง
  ครูฝึกนวดแผนไทย
 • ครูธนิศร พินิชกชกร
  ครูฝึกนวดแผนไทย
 • ครูกิตติพงษ์ เวชมนต์
  ครูฝึกอาชีพสรีระวิทยา
 • ครูอุดมศักดิ์ อินทรพิมาย
  ครูฝึกอาชีพพิเศษ (ดนตรี)

ฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป


 
 • เก็บข้อมูล
 • อบสมุนไพร
 • นายคมฆ์ คล้ายวงศ์
  รับโทรศัพท์
 • น.ส. บุญตา นิลเพ็ชร
  นักการ
 • นายพิรุฬ วงษ์ขันฐ์
  ทั่วไป
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.