คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


กิจกรรมจิตอาสานายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

นายกรัฐมนตรีและภริยา นำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขต...


รูปภาพ

วันที่ 31 มีนาคม 2562

    เข้าร่วมการจัดโครงการ "นิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชมชน" ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ...


รูปภาพ

วันที่ 30 มีนาคม 2562

ปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) มีครูอาสาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน และมีนักเรียนผู้มี...


ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 14 มีนาคม 2562

โครงการธนชาติ ริเริ่ม......เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย เด็กชายณ...


ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 10 มีนาคม 2562

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ " สวนไทย พัทยา " จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ให้ความรู้ชุมชนวิถีไทยขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นไทยจากประวัติศา...


รูปภาพ เป็นรูปผู้อำนวยการโรงเรียนทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็ก และเยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอนให้มีควา...


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมมารยาทไทย ห้องประชุมโรสมัวส์

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

มารยาทไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซ...


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนผู้ชายกำลังเข้ารับการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

งานอนามัยโรงเรียนเป็นการให้บริการดูและด้านสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาโรคติดต่อที่สำคัญโรคประจ...


รูปภาพเป็นเด็กนักเรียนผู้ชายใส่ชุดนักเรียนกำลังนั่งอ่านหนังสือภาษาอักฤษ A-Z

วันที่ 14 กันยายน 2561

การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรม...


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนผู้ชายกำลังนั่งอ่านหนังสือที่เป็นอักษรเบรลล์

วันที่ 4 กันยายน 2561

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำน...


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.