คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตา ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตา ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้บริจาคเงิน จากการจำหน่ายปฏิทิน สมุดโน๊ตเก่า และเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. และผู้ใช้บริการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตา

 

 

( วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ) : บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้เรียนเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจากการจำหน่ายปฏิทิน สมุดโน๊ตเก่า และเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. และผู้ใช้บริการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตา จำนวน 71,020 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.