คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > กรรมการ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

นายขรรค์  ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
อีเมล์ : khanprach@gmail.com

นางเสาวณี สุวรรณชีพ

นางเสาวณี  สุวรรณชีพ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ คนที่ 1
อีเมล์ : saowanee.suwan@gmail.com

นางรสพร นิวาตวงศ์

นางรสพร นิวาตวงศ์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ คนที่ 2
อีเมล์ : rospon@blind.or.th

นางณัฏฐา มะระกานนท์

นางณัฏฐา  มะระกานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก
อีเมล์ : nattha8800@gmail.com

นางจันทรา อินทรทูต

นางจันทรา  อินทรทูต

ตำแหน่ง : กรรมการ และเลขาธิการ
อีเมล์ : chantra_int@hotmail.com

พลโททวีเกียรติ โกไศยกานนท์

พลโททวีเกียรติ  โกไศยกานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : taweekiat@blind.or.th

นางสุพัตรา ชัยวรวิทย์กุล

นางสุพัตรา  ชัยวรวิทย์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
อีเมล์ : patama@gsteel.com

บาทหลวงคาร์โล เวลาร์โด

บาทหลวงคาร์โล  เวลาร์โด

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
อีเมล์ : carlo.velardo@gmail.com

นางวิษา เจริญวัฒนานนท์

นางวิษา  เจริญวัฒนานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์ พัฒนาอาชีพคนตาบอด
อีเมล์ : visa@blind.or.th

นางสาวเอื้อมพร สรวิสูตร

นางสาวเอื้อมพร สรวิสูตร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร

นายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์

นายสมชาย  ปัญญ์เอกวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายอภิรมย์ น้อยอ่ำ

นายอภิรมย์  น้อยอ่ำ

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
อีเมล์ : -

นายเอกกมล แพทยานันท์

นายเอกกมล แพทยานันท์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางพราภรณ์ ชูชัยศรี

นางพราภรณ์ ชูชัยศรี

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : paraporn@sriwatana.com

นางวันวิสาข์ ล่ำซำ

นางวันวิสาข์ ล่ำซำ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : wanwisa@loxinfo.co.th

นายกฤษฎา โรจนกร

นายกฤษฎา โรจนกร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : krisada@habitaarchitects.com

ดร.วีระแมน นิยมพล

ดร.วีระแมน นิยมพล

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : wiraman.niy@mahidol.ac.th

นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์

นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ

นางภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายวรชาติ เพชรนันทวงศ์

นายวรชาติ เพชรนันทวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางอรวรรณ นางอรวรรณ

นางอรวรรณ  นางอรวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางอรทัย ฐานะจาโร

นางอรทัย  ฐานะจาโร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : oratai@blind.or.th

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง

พลตำรวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง

ตำแหน่ง : กรรมการ โดยตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : -

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ โดยตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อีเมล์ : -

นางนภา เศรษฐกร

นางนภา  เศรษฐกร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ

นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการ โดยตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
อีเมล์ : -

ดร.วุฒิศักดิ์  เหล็กคำ

ดร.วุฒิศักดิ์  เหล็กคำ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.