คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > กรรมการ
นางเสาวณี สุวรรณชีพ

นางเสาวณี  สุวรรณชีพ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
อีเมล์ : saowanee.suwan@gmail.com

นางณัฏฐา มะระกานนท์

นางณัฏฐา  มะระกานนท์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : nattha8800@gmail.com

นางจันทรา อินทรทูต

นางจันทรา  อินทรทูต

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : chantra_int@hotmail.com

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ตำแหน่ง : กรรมการ และเหรัญญิก
อีเมล์ : -

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
อีเมล์ : patama@gsteel.com

บาทหลวงคาร์โล เวลาร์โด

บาทหลวงคาร์โล  เวลาร์โด

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
อีเมล์ : carlo.velardo@gmail.com

นางวิษา เจริญวัฒนานนท์

นางวิษา  เจริญวัฒนานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์ พัฒนาอาชีพคนตาบอด
อีเมล์ : visa@blind.or.th

นางสาวเอื้อมพร สรวิสูตร

นางสาวเอื้อมพร สรวิสูตร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร

นายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

ม.ล.ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ

ม.ล.ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายอนุพนธ์ เซ็นสาส์น

นายอนุพนธ์ เซ็นสาส์น

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
อีเมล์ : anupon.c@blind.or.th

นายเอกกมล แพทยานันท์

นายเอกกมล แพทยานันท์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางพราภรณ์ ชูชัยศรี

นางพราภรณ์ ชูชัยศรี

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : paraporn@sriwatana.com

นางวันวิสาข์ ล่ำซำ

นางวันวิสาข์ ล่ำซำ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : wanwisa@loxinfo.co.th

ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์

ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

ดร.วีระแมน นิยมพล

ดร.วีระแมน นิยมพล

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : wiraman.niy@mahidol.ac.th

นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์

นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ

นางภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายวรชาติ เพชรนันทวงศ์

นายวรชาติ เพชรนันทวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางอรวรรณ คราประยูร

นางอรวรรณ  คราประยูร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นางอรทัย ฐานะจาโร

นางอรทัย  ฐานะจาโร

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : oratai@blind.or.th

นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ

นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการ โดยตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : -

นายอนุกูล ปีดแก้ว

นายอนุกูล  ปีดแก้ว

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อีเมล์ : anukul.p@dsdw.go.th

นางสราญภัทร อนุมัติราชกิจ

นางสราญภัทร อนุมัติราชกิจ

ตำแหน่ง : กรรมการ โดยตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อีเมล์ : -

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อีเมล์ : -

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : -

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.