คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > เกี่ยวกับเรา

  http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/100fad690f7bcac331d91717ccdd197e.png

 

http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/0a11eae7e09fa2c4605ff293ea7b3d1f.png

 

 

 


 

http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/d52ecc4ec1a5fedd965d3de9df16fce5.png

 

    As long as you are helping the blind ?

You are adding to merit a thousand times

 

       ตราบใดที่ท่านให้ความช่วยเหลือคนตาบอด
          ท่านกำลังสั่งสมบุญกุศล เพิ่มขึ้นอีก พันเท่า ทวีคูณ

 

         มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกันเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 2มกราคม พุทธศักราช 2482 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสอนคนตาบอด" โดยใช้บ้านหลังเล็ก ๆ ที่ถนนคอชเช่ ศาลาแดง นับเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิการแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2482 นับเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อดูแลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมี หลวงเลขาวิจารณ์ เป็นนายกมูลนิธิฯ

           -   ปีพุทธศักราช 2490 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ประสานขอให้นักบวชหญิงคณะซาเลเซียน จำนวน 4 ท่าน มาดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียน โดยมีซิสเตอร์โรส มัวร์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน และนางสาวเวที อาวุธ เป็นครูใหญ่คนแรก

           -   ปีพุทธศักราช 2492 รัฐบาลสมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม อนุมัติให้เช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 8 ไร่เศษ ที่สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน

           -   ปีพุทธศักราช 2503 โรงเรียนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนเอกชนการกุศลและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ " เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2520

          โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั้งชายและหญิง ทั้งที่อยู่แบบประจำและไปกลับ 

ปัจจุบันโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนเอกชนการกุศล และจัดเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตในนามมูลนิธิฯ และบริหารงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 

 

โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขอกระทรวงศึกษาธิการ โดยในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ส่วนในระดับอนุบาลมีการจัดการเรียนการสอน 6 ทักษะ คือ

- ทักษะการช่วยเหลือตนเอง

- ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่

- ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

- ทักษะภาษา การรู้หนังสือ

- ทักษะการคิด

- ทักษะทางสังคมและอารมณ์

http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/47ef63f5e85c53e4aace37ec7d87bc1a.pngนอกจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถทางด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ทักษะการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

 

 

 

 

http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/750022466e5726a075e76b2c75dde7bb.pnghttp://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/317c9315cca932e2fbfac08a9c2dcce5.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/269fcb5984900ac9f4417c4159043907.png

http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/f67d409119aab4eb9f010dee0707c1ce.png

 

         ตราของโรงเรียน เป็น วงกลมซ้อนกันสองวง ภายในวงกลมวงนอกส่วนบน มีตัวอักษรสีดำ พื้นสีขาว คำว่า "โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ"  ส่วนด้านล่างของวงกลมวงนอก มีตัวอักษรสีดำ พื้นสีขาว คำว่า "เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร" ส่วนวงกลมข้างในมีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมุมตัด มีคำว่า "พัฒนา" เป็นตัวอักษรสีดำอยู่ด้านบนประภาคาร และคำว่า "คนตาบอด" อยู่ด้านล่างประภาคาร

         ประภาคาร คือ กระโจมไฟที่ให้แสงสว่างแก่ผู้เดินทางในทะเลอันกว้างใหญ่เปรียบเสมือนกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่ให้แสงสว่างและความหวังแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

 


http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/85315689114224387ae4739ccf9ae0c7.png

http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/7a971f7dba8c482b971b751c9e6eb884.png

 

                 สีดำ          คือ      ความมืด    หมายถึง   คนตาบอด

                   สีเหลือง    คือ      แสงสว่าง   หมายถึง   ความรุ่งโรจน์ ความหวัง สติปัญญา และคุณธรรม

                 สองสีรวมกัน      หมายถึง     การศึกษานำทางคนตาบอดให้มีสติปัญญาและคุณธรรมให้สามารถพึ่งพาตนได้

 


http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/89eddb235ffea88ff8975b6a5f80a7e9.png

ปรัชญาโรงเรียนhttp://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/542ac81dda25001ced47d0ef7171338f.png

 

“ ใฝ่ศึกษา   พึ่งพาตนได้    รับใช้สังคม   สั่งสมคุณธรรม”

 

      “ใฝ่ศึกษา”  หมายถึง ระดับปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

             - ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

             - ระดับมัธยมศึกษา (เรียนรวม) หมายถึง ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมทั่วไปรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน

 

     “พึ่งพาตนได้”  หมายถึง ช่วยตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน การศึกษาและอาชีพ ลดภาระพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด มีความคิดอิสระ เชื่อมั่นในตนเอง และสามารถแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

      “รับใช้สังคม”  หมายถึง เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ  เผยแพร่ความรู้ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

 

      “สั่งสมคุณธรรม”  หมายถึง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน ปลูกฝังให้มีความกตัญญูกตเวที มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีเมตตากรุณา มีความเสียสละ รู้จักประหยัด อดทน และมีสัมมาคารวะ

 


 

 

http://www.blind.or.th/img/upload_centrenews/278ce0c47f0584ecf3c6ea7271662a82.png


 

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาอันเป็นเลิศควบคู่ไปกับคุณธรรม  ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและที่มีความพิการซ้อนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง เปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ชีวิตที่เต็มเปี่ยม และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคโดยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในด้านการจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล และการมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน ในปี พ.ศ. 2567

 

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
  2. สร้างบรรยากาศในเชิงบวกในโรงเรียนและเสริมสร้างความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับผู้ปกครองและชุมชน
  3. พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรม ครูที่มีความสามารถทางวิชาชีพ และความเป็นผู้นำที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง
  4. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้าน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

1. การพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

3. การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งด้านการจัดการศึกษาและการบริหารอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากล

 

ยุทธศาสตร์ด้านบรรยากาศ

1. การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

2. การสร้างพฤติกรรมเชิงบวกในการปฏิบัติงานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรอย่างเป็นระบบ

3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการสร้างพฤติกรรมเชิงบวก

 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นมืออาชีพ

1. การพัฒนาความเป็นมืออาชีพสำหรับบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาระบบการสร้างความเป็นมืออาชีพที่มีมาตรฐาน

 

ยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรและการสอน

1 การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ

2 การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

3 การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ภาษา และเทคโนโลยี

4 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5 การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมหลังเวลาเรียน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

7 การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านสำหรับนักเรียน

 

ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

1. การพัฒนาการปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม

3. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการแบ่งปันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.