คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 


ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดกำเนิดในปี พ.ศ.2506 โดยการนำของคุณหญิง  สมานใจ ดำรงแพทยาคุณ ภายใต้ชื่อศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดนนทบุรีเพื่อช่วยฝึกผู้พิการทางการเห็น (ชาย) ให้มีอาชีพ โดยทดลองฝึกอาชีพหลาย ๆ อย่าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำสัญญาข้อตกลงกับคณะนักบวชซาเลเซียน เพื่อให้คณะซาเลเซียนเข้ามาช่วยบริหารงานของศูนย์ฯ ปี พ.ศ. 2526 ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดนนทบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่และการฝึกอาชีพเพื่อนำสู่การหางานที่เป็นจริง

 
 

วัตถุประสงค์


ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เปิดให้บริการแก่เยาวชนและผู้ใหญ่ที่พิการทางการเห็นในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
วิชาสามัญ วิชาชีพพื้นฐาน รวมถึงประสบการณ์ในด้านการทำงาน

วิสัยทัศน์


ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาตาบอด ด้วยการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกความชำนาญการให้เพรียบพร้อมด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี สามารถพึ่งตนเองและบรรลุผลการพัฒนาที่สมบูรณ์ โดยถือว่า คนตาบอดทุกคนมีความสามารถ หากได้รับโอกาส เขาสามารถดำเนินชีวิตเยี่ยงผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคม และยึดหลักที่ว่า ความสามารถอยู่ที่เขา เราช่วยกันพัฒนา

พันธกิจ


 • ด้านวิชาชีพ : การนวดแผนไทย, การเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์, งานหัตถกรรม
 • ด้านวิชาสามัญ : อักษรเบรลล์, ประวัติศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์และกฎหมาย
 • ด้านจริยธรรมและการดำรงชีวิต : ศาสนาและจริยธรรม, มรรยาทไทย, การเคลื่อนที่ด้วยไม้เท้า 

ผังองค์กร


ประธาน และผู้อำนวยการศูนย์ฯ
บาทหลวงการ์โล เวลาร์โด
บาทหลวงการ์โล เวลาร์โด
ประธาน
ภราดา ดร.สุวรรณ จูทะสมพากร

 ภราดา ดร.สุวรรณ จูทะสมพากร
ผู้อำนวยการ

                                                                        

ฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป

 • หัวหน้าฝ่าย...ภราดาสุวรรณ จูทะสมพากร
 • จ้าหน้าที่การเงินและบัญชี...นางสาวสุชัญญา เชื้อประทุม
 • พนักงานโภชนาการ...นางสาวสุพรรณ๊ คงเรืองเดช และนางสาวจริยาพร คงความไพศาลสูง
 • พนักงานขับรถ...นายทองม้วน สุ่ยหาวงศ์
 • พนักงานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม...นายทองม้วน สุ่ยหาวงศ์
 • พนักงานทำความสะอาด...นางสาวบุญตา นิลเพ็ชร นายนัฐิวุฒิ น้อยน้ำเที่ยง และนายอนันทวุฒิ เอมโอษฐ์

ฝ่ายฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพ

 • หัวหน้าฝ่าย...นายอธิคม ทูลศิริ
 • สอนทอเสื่อ...นางสุนันทา ชิงชัย
 • สอนพละ/O&M...นายสมชาย แย้มเอี่ยม และนายอธิคม ทูลศิริ
 • สอนเบรลล์...นายภูษิต กิตติสาเรศ
 • สอนนวด...นายเสวียน งามแสง และนายธนิศร พินิชกชกร
 • สอนสรีระ...นายกิตติพงษ์ เวชมนต์
 • สอนคอมพิวเตอร์...นายรองสันต์ อมรเมฆพงศ์
 • สอนเกษตร...นายชโลธร พุทธระ
 • สอนดนตรี...นายอุดมศักดิ์ อินทรพิมาย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

 • หัวหน้าฝ่าย...นางพิมพรรณ แย้มเอี่ยม
 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์...นายคมฆ์ คล้ายวงศ์

ฝ่ายบริการและผลิตภัณฑ์

 • หัวหน้าฝ่าย...ภราดาสุวรรณ จูทะสมพากร
 • ช่างทั่วไป...นายพิบูลย์ ทองมะเริง
 • จัดคิวนวด/เย็บกก...นางสาวรดสา ว่องไว และนางสาวประมวล สุ่ยหาวงศ์

 

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.