คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

เกี่ยวกับเรา


ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ คุณณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ซึ่งเคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้เห็นนิตยสารเบรลล์และแผ่นเสียงที่ส่งมาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ผู้พิการทางสายตาที่อ่านและฟังภาษาอังกฤษออกมีโอกาสได้รับรู้ วรรณกรรม เมื่อเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตาเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น  และมีราคาถูกลง จึงได้คิดทำหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาโดยอ่านลงเทปคาสเซ็ทและทำ หนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ด้วยมือ สามารถพิมพ์ได้ครั้งละ 1 ชุด พร้อมสร้างห้องสมุดเล็ก ๆ ภายใน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  

จากการบริหารงานของห้องสมุดเป็นผลดีและมีประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา จึงได้รับการปรับรวมเข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. 2520 ได้สร้างอาคารถาวร 2 ชั้น 1 หลัง โดยใช้ชื่อว่าห้องสมุดคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ ผู้นำแสงแห่งปัญญามาสู่ผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย 
 
ภายหลังมีการเพิ่มขอบข่ายการทำงานและพัฒนาด้านการผลิตสื่อ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวมทั้งมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการสื่อของผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ ที่นับวันจะมีความต้องการมากขึ้น จึงได้สร้างอาคารถาวร 2 ชั้น หลังที่ 2 ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อว่า  “ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด” จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์


ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยมีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการผลิตสื่อ เพื่อให้บริการสมาชิกในรูปแบบห้องสมุด โดยเปิดให้บริการยืม - คืน หนังสือทุกประเภท

สื่อที่ศูนย์ฯ ผลิตให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. หนังสืออักษรเบรลล์ มีวิธีการผลิต 3 วิธี
 • 1.1 คอมพิวเตอร์
 • 1.2 เพลท
 • 1.3 สื่อภาพนูน
2. หนังสือเสียง มีวิธีการผลิต  2  วิธี
 • 2.1  MP 3
 • 2.2  Daisy
 • ประเภทหนังสือที่ผลิตเพื่อให้บริการ ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ ปรัชญา ธรรมะ วรรณกรรม วรรณกรรมแปล นวนิยาย หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ สารคดี และอื่น ๆ

การผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

การผลิตหนังสืออักษรเบรลล์มีวิธีการผลิต 3 ประเภท

 • คอมพิวเตอร์ ศูนย์ฯ มีเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (Braille Printer) 3 เครื่อง โดยมีอัตราการพิมพ์ 800 หน้าต่อชั่วโมง 2 เครื่อง และ 1,200 หน้าต่อชั่วโมง 1 เครื่อง โดยใช้กระดาษ
  ต่อเนื่อง ขนาด 12.75”x11”  ความหนา 150-180 แกรม เพื่อรองรับความต้องการสื่อของผู้พิการทางสายตาที่มีอยู่ทั่วประเทศ
 • เพลท แม่แบบ โดยมีการทำสำเนาด้วยเครื่อง Victoria ความเร็ว 3,000 แผ่นต่อวัน และเครื่อง Heidelberg ความเร็ว 2,500 แผ่นต่อชั่วโมง สามารถพิมพ์กระดาษ ขนาด A3 ความหนาตั้งแต่ 150-230 แกรม เช่น นิตยสาร แผ่นใส สติกเกอร์ นามบัตร ปฏิทิน หรือแทรกคู่กลางของนิตยสารหนังสือปกติ เหมาะสำหรับการพิมพ์ในปริมาณที่มาก ต้นทุนต่ำ และศูนย์ฯ รับพิมพ์ป้ายทองเหลืองกัดกรด ป้ายสแตนเลสกัดกรด ที่มีข้อความหนังสือปกติ คู่กับอักษรเบรลล์อยู่ในป้ายเดียวกัน
 • สื่อภาพนูน ศูนย์ฯ มีเครื่อง Thermoform Machine สำหรับผลิตสื่อภาพนูน โดยใช้วัสดุกระดาษเบรลล่อน (Brailon Paper) เป็นวัสดุที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความทนทาน และมีอายุการใช้งานนานนับ 10 ปี

วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำทางด้านการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตามีโอกาสเข้าถึงสื่อเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาแนวคิด ทักษะ และเพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างทัดเทียมกับคนปกติ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

พันธกิจ


มุ่งเน้นการผลิตสื่อ สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณสื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้พิการทางสายตาที่มีอยู่ทั่วประเทศ และเป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาเพื่อประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผังองค์กร


 

นายอนุพนธ์ เซ็นสาส์น
นายอนุพนธ์ เซ็นสาส์น
ประธาน
นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์
นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์
ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.