คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > เกี่ยวกับเรา
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

 

เกี่ยวกับเรา


 

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานเกิดขึ้นจากการที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้พิจารณาเห็นว่านักเรียนหญิงผู้พิการทางการเห็นรุ่นโตของโรงเรียนแผนกหัตถกรรมควรมีสถานที่เฉพาะเพื่อฝึกวิชาชีพโดยเริ่มจากการฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนแล้วจึงติดตามด้วยการส่งเสริมให้มีอาชีพ

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2524 คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้จัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารและได้ซื้อที่ดินประมาณ 2 ไร่ ปลูกสร้างอาคารสองชั้น ขึ้นหนึ่งหลังที่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2525 ได้ย้ายนักเรียนหญิงแผนกหัตถกรรมจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มาอยู่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานอย่างเป็นทางการนักเรียนหญิงรุ่นแรกมีจำนวน 27 คน ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานสามารถรับนักเรียนได้ จำนวน 60 คน
 
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงกับซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) เพื่อให้เข้ามาบริหารงานของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

วิสัยทัศน์


มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และสามารถแก้ปัญหาได้ มุ่งพัฒนาทางด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนส่งเสริมและสนับสนุน ให้ได้รับการศึกษาเพื่อให้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีเกียรติและศักดิ์ศรี และสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมที่ตนเองอยู่ได้

พันธกิจ


ให้บริการแก่เยาวชนและผู้ใหญ่สตรีที่พิการทางการเห็นด้านการเรียนการสอนการฝึกทักษะด้านอาชีพรวมทั้งการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งเน้นให้พวกเขาสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมและมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่เป็นภาระของสังคม

ผังองค์กร


ส่วนบริหาร
 • ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์
  ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์
  ประธาน
 •  

   
 • ซิสเตอร์เทเรซา น้าสมบูรณ์่ำ
  ซิสเตอร์เทเรซา น้าสมบูรณ์
  ผู้อำนวยการฯ
 •  

   

 

 

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.