คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > บริจาคและอาสาสมัคร

การบริจาคท่านสามารถบริจาคได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี
  • ชื่อบัญชี : ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
  • ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด
  • ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี : 123-1-42322-6

โปรดส่งสาเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ - ที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนไปที่
โทรสาร:02-583-2534

เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป


ท่านสามารถร่วมบริจาค
เครื่องอุปโภคบริโภค, การเลี้ยงอาหาร

 
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.