คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครครูสอนศิลปะ

วันที่ 23 กันยายน 2563


ประกาศรับสมัครครูสอนศิลปะ

ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เรื่อง    การรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่งครูสอนศิลปะ

*************************

                   ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่งครูสอนศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง

                   คุณสมบัติ

                   1.  วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) สาขาที่เกี่ยวข้อง (ศิลปะ)

                   2.  มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

                   3.  มีใบประกอบวิชาชีพครู

                   4.  ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                   เอกสารและหลักฐาน

                   1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ

                   2.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู    จำนวน  1  ฉบับ

                   3.  สำเนาบัตรประชาชน            จำนวน  1  ฉบับ

                   4.  สำเนาทะเบียนบ้าน             จำนวน  1  ฉบับ

                   5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)    จำนวน  1  ฉบับ

                   6.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                   1.  รับสมัครวันที่ 22  กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

                         เวลา 08.30 – 16..00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่  2  ตุลาคม  2563

                   3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  5 ตุลาคม  2563

                   การยื่นใบสมัคร

                   ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร เบอร์โทรติดต่อได้แน่นอน

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.