คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

วันที่ 1 เมษายน 2564


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ดังต่อไปนี้

 

1. ครู 3 อัตรา

1.1 ครูคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

1.2 ครูภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา

1.3 ครูวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

                                คุณสมบัติ

                                1.  วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) สาขาที่เกี่ยวข้อง

                                2.  มีใบประกอบวิชาชีพครู

                                3.  มีความใฝ่รู้  รับผิดชอบสูง  อดทน  และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

                                4.  ถ้ามีประสบการณ์สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                เอกสารและหลักฐาน

                                1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา       จำนวน  4  ฉบับ

                                2.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู                     จำนวน  4  ฉบับ

                                3.  สำเนาบัตรประชาชน                                               จำนวน  4  ฉบับ

                                4.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  4  ฉบับ

                                5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)        จำนวน  1  ฉบับ

                                6.  รูปถ่าย   ขนาด  2  นิ้ว                             จำนวน  5  รูป   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)            

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                                1.  รับสมัครวันที่  25  มีนาคม 2564  ถึงวันที่  15  เมษายน  2564 

                         เวลา 08.30 – 16..00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่  19  เมษายน  2563

                                3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  23  เมษายน  2563

                                การยื่นใบสมัคร

                                ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แน่นอนไว้ในใบสมัคร

 

2. นักจิตวิทยา  จำนวน 1 อัตรา

                                คุณสมบัติ

                                1.  วุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา หรือเทียบเท่า

                                2.  มีสัญชาติไทย

                                3.  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

                                4.  แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

                                5. มีใจรักงานบริการ

                                6. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

                                เอกสารและหลักฐาน

                                1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา       จำนวน  1  ฉบับ

                                2.  สำเนาบัตรประชาชน                                               จำนวน  2  ฉบับ

                                3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  1  ฉบับ

                                4.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)        จำนวน  1  ฉบับ

                                5.  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)            จำนวน  1 ฉบับ

                                6.  รูปถ่าย   ขนาด  2  นิ้ว                             จำนวน  3  รูป   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)            

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                                1.  รับสมัครวันที่  25  มีนาคม 2564  ถึงวันที่  15  เมษายน  2564 

                         เวลา 08.30 – 16..00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่  19  เมษายน  2564

                                3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  23  เมษายน  2564

การยื่นใบสมัคร

                                ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แน่นอนไว้ในใบสมัคร

 

3. ช่างซ่อมบำรุง  จำนวน 1 อัตรา

                                คุณสมบัติ

                                1.  วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

                                2.  มีสัญชาติไทย

                                3.  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

                                4.  แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

                                5. มีใจรักงานบริการ

                                6. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

                                เอกสารและหลักฐาน

                                1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา       จำนวน  1  ฉบับ

                                2.  สำเนาบัตรประชาชน                                               จำนวน  2  ฉบับ

                                3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  1  ฉบับ

                                4.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)        จำนวน  1  ฉบับ

                                5.  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)            จำนวน  1 ฉบับ

                                6.  รูปถ่าย   ขนาด  2  นิ้ว                             จำนวน  3  รูป   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)            

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                                1.  รับสมัครวันที่  25  มีนาคม 2564  ถึงวันที่  15  เมษายน  2564 

                         เวลา 08.30 – 16..00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่  19  เมษายน  2564

                                3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  23  เมษายน  2564

                                การยื่นใบสมัคร

                                ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แน่นอนไว้ในใบสมัคร

 

4. แม่ครัว  จำนวน 1 อัตรา

 

                                คุณสมบัติ

                                1.  วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

                                2.  มีสัญชาติไทย

                                3.  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

                                4.  แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

                                5. มีใจรักงานบริการ

                                6. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แม่ครัว

                                7. เตรียมอาหาร และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานได้ดี

                                เอกสารและหลักฐาน

                                1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา       จำนวน  1  ฉบับ

                                2.  สำเนาบัตรประชาชน                                               จำนวน  2  ฉบับ

                                3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  1  ฉบับ

                                4.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)        จำนวน  1  ฉบับ

                                5.  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)            จำนวน  1 ฉบับ

                                6.  รูปถ่าย   ขนาด  2  นิ้ว                             จำนวน  3  รูป   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)            

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                                1.  รับสมัครวันที่  25  มีนาคม 2564  ถึงวันที่  15  เมษายน  2564 

                         เวลา 08.30 – 16..00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่  19  เมษายน  2563

                                3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  23  เมษายน  2563

                                การยื่นใบสมัคร

                                ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แน่นอนไว้ในใบสมัคร

               

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 023548365 ต่อ 415 หรือ bsb@blind.or.th

               

                                                                                                                                                            

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.