คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา และครูปฐมวัย

วันที่ 27 เมษายน 2564


ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา และครูปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง  ครูคณิตศาสตร์   ครูวิทยาศาสตร์   ครูสังคมศึกษาฯ  และครูปฐมวัย จำนวน 4  ตำแหน่ง  ตำแหน่งละ 1 อัตรา

 

                 คุณสมบัติ

                 1.  วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) สาขาที่เกี่ยวข้อง

                 2.  มีใบประกอบวิชาชีพครู

                 3.  มีความใฝ่รู้  รับผิดชอบสูง  อดทน  และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

                 4.  ถ้ามีประสบการณ์สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

                 เอกสารและหลักฐาน

                 1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา จำนวน  4  ฉบับ

                 2.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู                จำนวน  4  ฉบับ

                 3.  สำเนาบัตรประชาชน                 จำนวน  4  ฉบับ

                 4.  สำเนาทะเบียนบ้าน                    จำนวน  4  ฉบับ

                 5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)     จำนวน  1  ฉบับ

                 6.  รูปถ่าย   ขนาด  2  นิ้ว               จำนวน  5  รูป   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

 

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                 1.  รับสมัครวันที่  28  เมษายน  2564  ถึงวันที่  7 พฤษภาคม  2564 

                         เวลา 08.30 – 16..00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                 2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่   11  พฤษภาคม  2564

                 3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  14  พฤษภาคม  2564

 

                 การยื่นใบสมัคร

                 ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้แน่นอนไว้ในใบสมัคร

                   

                                                   ประกาศ  ณ วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2564

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.