คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครแม่ครัว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564


ประกาศรับสมัครแม่ครัว

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอกรุงเทพ  ตำแหน่ง  แม่ครัว  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

1.  วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

2.  มีสัญชาติไทย

3.  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

4.  แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

5. มีใจรักงานบริการ

6. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แม่ครัว

7. เตรียมอาหาร และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานได้ดี

 

เอกสารและหลักฐาน

1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ

2.  สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  2  ฉบับ

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ

4.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ

5.  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน  1 ฉบับ

6.  รูปถ่าย   ขนาด  2  นิ้ว   จำนวน  3  รูป   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

1.  รับสมัครวันที่  6 -14  พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 – 16..00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่  18 พฤษภาคม 2564

3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่ 24  พฤษภาคม 2564

 

การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร เบอร์โทรติดต่อได้แน่นอน

 

ประกาศ  ณ วันที่  6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.