คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัว

วันที่ 3 มิถุนายน 2564


รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัว

 

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอกรุงเทพ  ตำแหน่ง  แม่ครัว  จำนวน 1 ตำแหน่ง

                 คุณสมบัติ

                 1.  วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

                 2.  มีสัญญาไทย

                 3.  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

                 4.  แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

                 5. มีใจรักงานบริการ

                 6. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แม่ครัว

                 7. เตรียมอาหาร และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานได้ดี

                 เอกสารและหลักฐาน

                 1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ

                 2.  สำเนาบัตรประชาชน                 จำนวน  2  ฉบับ

                 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                    จำนวน  1  ฉบับ

                 4.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)     จำนวน  1  ฉบับ

                 5.  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)        จำนวน  1 ฉบับ

                 6.  รูปถ่าย   ขนาด  2  นิ้ว               จำนวน  3  รูป   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                 1.  รับสมัครวันที่  2 ถึง 8 มิถุนายน 2564 

                         เวลา 08.30 – 16..00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                 2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่  11 มิถุนายน 2564

                 3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  15 มิถุนายน 2564

 

                 การยื่นใบสมัคร

                 ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร เบอร์โทรติดต่อได้แน่นอน

                   

                                                   ประกาศ  ณ วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.