คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ขอให้เสนอราคาโต๊ะเก้าอี้เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564


ขอให้เสนอราคาโต๊ะเก้าอี้เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

 

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ แบบพับเก็บได้สำหรับใช้ในห้องประชุมโรสมัวร์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ คือ ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ แบบพับเก็บได้  
 2. วงเงินงบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 3. ราคากลาง 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ ดังกล่าว  
  4.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
  4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
  4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้เสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด  
  4.5 บุคคลหรือนิติบุคคลจะเข้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 5. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

กำหนดยื่นข้อเสนอระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.