คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัวและพี่เลี้ยง

วันที่ 10 กันยายน 2564


รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัวและพี่เลี้ยง

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัว จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 ตำแหน่ง

                        คุณสมบัติ

                        1.  วุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

                        2.  มีสัญชาติไทย

                        3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

                        4. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

                        5. มีใจรักงานบริการ

                        6. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แม่ครัว

                        7. เตรียมอาหาร และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานได้ดี

                        เอกสารและหลักฐาน

                        1. สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ

                        2. สำเนาบัตรประชาชน                               จำนวน 2 ฉบับ

                        3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน 1 ฉบับ

                        4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

                        5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                จำนวน 1 ฉบับ

                        6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว                                จำนวน 3 รูป        (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                        การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

                        1. รับสมัครวันที่ 13 – 27 กันยายน 2564

                            เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                        2.  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2564

                        3.  ฟังผลสัมภาษณ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

                       

การยื่นใบสมัคร

                        ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ติดต่อรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.