คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครครูสังคมศึกษาฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564


รับสมัครครูสังคมศึกษาฯ

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครครูเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษาฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง

                        คุณสมบัติ

                        1.  วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) สาขาที่เกี่ยวข้อง

                        2.  มีใบประกอบวิชาชีพครู

                        3. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

                        4.  ถ้ามีประสบการณ์สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                        เอกสารและหลักฐาน

                        1. สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา          จำนวน 4 ฉบับ

                        2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ                          จำนวน 4 ฉบับ

                        3.  สำเนาบัตรประชาชน                               จำนวน 4 ฉบับ

                        4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน 4 ฉบับ

                        5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

                        6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว                                จำนวน 5 รูป        (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                        การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

                        1. รับสมัครวันที่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2564

                            เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                        2.  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

                        3.  ฟังผลสัมภาษณ์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

                        การยื่นใบสมัคร

                        ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัครพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

 

 

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.