คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเรื่องเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site

วันที่ 7 ธันวาคม 2564


ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเรื่องเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site

3  ธันวาคม  2564

                      

เรื่อง   การเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน

 

                   ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On Hand นั้น

                   บัดนี้  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มีแนวโน้มลดลง โรงเรียนจึงกำหนดให้เปิดเรียนแบบ On site ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564  โดยให้นักเรียนประจำสามารถเข้าหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยติดต่อเข้าหอพักระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.

                   ทั้งนี้  ในการเข้าเรียนแบบ On Site ครั้งนี้  ขอความร่วมมือดำเนินการดังต่อไปนี้

                   1.  หนังสือรับรองจากผู้ปกครองว่ากักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันมาโรงเรียน

                   2.  ผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ

                   3.  ผลการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 7 วัน

                   อนึ่ง  การส่งนักเรียนมาเรียนแบบ On Site นี้  ให้เป็นไปตามความสมัครใจ  โรงเรียนยังคงมีการเรียนการสอนแบบ Online และ On Hand เช่นเดิม จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

         

                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                               

 

                                                           (นายประสงค์  สุบรรณพงษ์)

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.