คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครครูศิลปะ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565


ประกาศรับสมัครครูศิลปะ

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง  ครูศิลปะ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1.  วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) สาขาที่เกี่ยวข้อง

2.  มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

3.  มีใบประกอบวิชาชีพครู

4.  ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐาน

1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ

2.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน  1  ฉบับ

3.  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ

6.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

1.  รับสมัครวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2565

                         เวลา 08.30 – 16..00 น.  เว้นวันหยุดราชการ

2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่  11 พฤษภาคม 2565

3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่ 17  พฤษภาคม 2565

การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.