คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

                   ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพยาบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง

                    คุณสมบัติ

                 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข

                    2. มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็ก

                    3.       ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                    เอกสารและหลักฐาน

                 1.       สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา      จำนวน 1 ฉบับ

                    2.       สำเนาใบประกอบวิชาชีพ                         จำนวน 1 ฉบับ

                    3. สำเนาบัตรประชาชน                           จำนวน 1 ฉบับ

                    4.       สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน 1 ฉบับ

                    5.       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)         จำนวน 1 ฉบับ

                    6.       รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                      จำนวน 1 รูป  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                    การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

                 1.       รับสมัครวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2565

                        เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

                    2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

                    3. ฟังผลสัมภาษณ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

                    การยื่นใบสมัคร

                 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัครพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.