คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครครูการศึกษาพิเศษ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565


ประกาศรับสมัครครูการศึกษาพิเศษ

                            ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครครูเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

                    คุณสมบัติ

                 1. วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) สาขาการศึกษาพิเศษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                    2. มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

                    3.       มีใบประกอบวิชาชีพครู

                    4. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                    เอกสารและหลักฐาน

                 1.       สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา      จำนวน 1 ฉบับ

                    2.       สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู           จำนวน 1 ฉบับ

                    3. สำเนาบัตรประชาชน                           จำนวน 1 ฉบับ

                    4.       สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน 1 ฉบับ

                    5.       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)         จำนวน 1 ฉบับ

                    6.       รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                      จำนวน 1 รูป  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                    การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

                 1.       รับสมัครวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2565

                        เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

                    2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

                    3. ฟังผลสัมภาษณ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

                    การยื่นใบสมัคร

                 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัครพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.