คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครครูสอนภาษาไทย

วันที่ 2 กันยายน 2565


รับสมัครครูสอนภาษาไทย

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครครูเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่ง ครูสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

                   1. วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี)

                   2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

                   3. อายุไม่เกิน 35 ปี

                   4. สาขาการศึกษาพิเศษ, สาขาวิชาประถมศึกษา หรือวิชาเอกภาษาไทย

                   5. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

                   6. ถ้ามีประสบการณ์สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                  

เอกสารและหลักฐาน

                   1. สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา   จำนวน 2 ฉบับ

                   2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ                 จำนวน 2 ฉบับ

                   3. สำเนาบัตรประชาชน                      จำนวน 2 ฉบับ

                   4. สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน 2 ฉบับ

                   5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)     จำนวน 1 ฉบับ

                   6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว                       จำนวน 2 รูป     (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                  

การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   1. รับสมัครวันที่ 2-11 กันยายน 2565

                       เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กันยายน 2565

                   3. ฟังผลสัมภาษณ์ วันที่ 17 กันยายน 2565

 

 

                   การยื่นใบสมัคร

                   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัครพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.