คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


วันวิชาการ ประจำปี 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2565


วันวิชาการ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมวันวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “งานอาชีพเพื่อการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการ ทักษะความสามารถพิเศษ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาทักษะที่นำไปใช้ประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ภายในกิจกรรมแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 7 ฐาน ให้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม ได้แก่

1. “เรียนรู้ขนมผ่านบทกลอน” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. "มหัศจรรย์ น้ำสมุนไพร " โดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3. "Art doll musical and physical” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้พละสุขศึกษา

4. "Wisdom of Thailand Weave"/(ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตกรรมจักสานไทย) โดยกลุ่มห้องเรียน IL

5. "ตาชั่งกับขนมแสนอร่อยแพ็คใส่ถุงแสนสวย” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

6. "Pick, Mix, Repeat" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

7. live สด online กับการขายสินค้า โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.