คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครพี่เลี้ยง

วันที่ 6 มกราคม 2566


รับสมัครพี่เลี้ยง

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 ตำแหน่ง

          คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
 4. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย
 5. มีความรู้ มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          เอกสารและหลักฐาน

 1. สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน                             จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน 1 ฉบับ
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)            จำนวน 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว                              จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

          การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

 1. รับสมัครวันที่ 5 – 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2566
 3. ฟังผลสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2566
 4. เริ่มทำงาน วันที่ 16 มกราคม 2566

          การยื่นใบสมัคร

          ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร เบอร์โทรติดต่อได้แน่นอน

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.