คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ขยายเวลารับสมัครครูแนะแนว

วันที่ 19 เมษายน 2566


ขยายเวลารับสมัครครูแนะแนว

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครครูเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่ง ครูแนะแนว จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  1. วุฒิปริญญาตรี (ปี หรือ 5 ปี)
  2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. สาขาการศึกษาพิเศษ, สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกสังคมสงเคราะห์
  5. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  6. หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐาน

  1. สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ   จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 2 ฉบับ
  5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
  6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว    จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

  1. รับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2566 – 28 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  1. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
  2. ฟังผลสัมภาษณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้แน่นอน

 

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.