คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครเจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

วันที่ 25 เมษายน 2566


รับสมัครเจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอกรุงเทพ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

                 คุณสมบัติ

                 1.  วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) สาขาที่เกี่ยวข้อง

                 2.  มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

                 3.  มีใบประกอบวิชาชีพครู

                 4.  ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                 เอกสารและหลักฐาน

                 1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ

                 2.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู       จำนวน  1  ฉบับ

                 3.  สำเนาบัตรประชาชน         จำนวน  1  ฉบับ

                 4.  สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน  1  ฉบับ

                 5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)     จำนวน  1  ฉบับ

                 6.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                 1.  รับสมัครวันที่ 25  เมษายน 2566 – 5 พฤษภาคม 2566

                         เวลา 08.30 – 16..00 น.  เว้นวันหยุดราชการ

                 2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่  11 พฤษภาคม 2566

                 3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่ 12  พฤษภาคม 2566

                 การยื่นใบสมัคร

                 ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร

                   

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.