คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครเจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566


รับสมัครเจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ      ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ   จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

                   หน้าที่ความรับผิดชอบ

                   ประสานงาน จัดหา จัดทำสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการเรียน ดูแล ประสานงาน และช่วยเหลือนักเรียนเรียนรวม ภายใน และนอกสถานศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย แผนงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และโรงเรียน จัดทำ / เสนอ / ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน  ร่วมจัดทำแผนงานของโรงเรียน ประสานงานกับฝ่ายงานและส่วนงานอื่นๆ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และโรงเรียน

 

                   คุณสมบัติ

  1. วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี)

                   2.  สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์,   ครุศาสตร์

3.  มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

                   4.  มีใบประกอบวิชาชีพครู

                   5.  มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

                   6.  หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

                   เอกสารและหลักฐาน

                   1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ

                   2.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู    จำนวน  1  ฉบับ

                   3.  สำเนาบัตรประชาชน            จำนวน  1  ฉบับ

                   4.  สำเนาทะเบียนบ้าน             จำนวน  1  ฉบับ

                   5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)    จำนวน  1  ฉบับ

                   6.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

 

 

 

 

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                   1.  รับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 – 2 มิถุนายน 2566

                         เวลา 08.30 – 16..00 น.  เว้นวันหยุดราชการ

                   2.  สัมภาษณ์ และทดสอบการสอน  วันที่  7  มิถุนายน 2566

                   3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  9  มิถุนายน  2566

                       

การยื่นใบสมัคร

                   ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร

                       

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.