คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก

วันที่ 6 มิถุนายน 2566


รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก

 

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ      ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่หอพัก   จำนวน  2  ตำแหน่ง 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านงานหอพักให้เป็นไปตามระเบียบ  นโยบาย  แผนงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ของมูลนิธิฯ และโรงเรียน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน  ประสานงานกับฝ่ายงานและส่วนงานอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

      1. วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

2.  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้อง

3.  มีทักษะความรู้ด้านการดูแลหอพัก ดูแลนักเรียน ดูแลเด็ก การทำความสะอาดเสื้อผ้า 

                         เครื่องนุ่งห่ม

4.  มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยี

5.  มีความรู้ ความเข้าใจ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ

6.  มีทักษะการสื่อสารสองทาง การประสานงาน และการทำงานเป็นกลุ่มได้ดี

7.  มีประสบการณ์การดูแลเด็กในหอพักอย่างน้อย 1 ปี

8.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

9.  มีใจรักงานบริการ และจิตอาสา

10. มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เสียสละเวลาเพื่อองค์กร

11. มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

12. รักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามเหมาะสม

13. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

14. ไม่ยินยอมให้ผู้ใดใช้อำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อหาประโยชน์อันมิชอบให้ผู้ใดผู้หนึ่ง 

                         หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง

 

เอกสารและหลักฐาน

1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ

2.  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

4.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ

5.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

1.  รับสมัครวันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2566

                         เวลา 08.30 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ

2.  สัมภาษณ์  วันที่  21  มิถุนายน 2566

3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  23  มิถุนายน  2566

 

การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.