คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์และครูแนะแนว

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566


ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์และครูแนะแนว

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ดังนี้

 

1. ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

1.1 คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี)
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี
 4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ / สาขาวิชาการประถมศึกษาที่สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้
 5. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 6. หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง ครูแนะแนว จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.1 คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี)
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี
 4. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว / สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 6. หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารและหลักฐาน

 1. สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา          จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ                         จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน                             จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน 2 ฉบับ
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)            จำนวน 1 ฉบับ
  1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว                              จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

 1. รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 15 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 1. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 สิงหาคาม 2566 เวลา 10.00 น.
 2. ฟังผลสัมภาษณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ได้ทางเว็บไซต์ www.blind.or.th หรือเพจ
  เฟซบุ๊ก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ The Bangkok School for The blind

 

การยื่นใบสมัคร

          ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร

 

 

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.