คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสรรค์สื่อกระจายเสียง สำหรับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2566


คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสรรค์สื่อกระจายเสียง สำหรับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสรรค์สื่อกระจายเสียง สำหรับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ” จัดโดย รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายในกิจกรรม นักเรียนได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการทำสื่อ” โดย ผศ. โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณอาทิตยา ปักกะทานัง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนตาบอด

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.