คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เวชภัณฑ์

วันที่ 30 ธันวาคม 2561


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนผู้ชายกำลังเข้ารับการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่พยาบาล

งานอนามัยโรงเรียนเป็นการให้บริการดูและด้านสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาโรคติดต่อที่สำคัญโรคประจำตัวของนักเรียน มีการส่งต่อเพื่อการรักษา เฝ้าระวังและติดตามผล และยังเป็นข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพของนักเรียนตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการในการประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันทีและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีย่อมส่งผลให้นักเรียนมีการเจริญเติบโต สมส่วนตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่งผลต่อการเรียนการสอนให้ดีขึ้นด้วย

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.