คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โครงการส่งเสริมมารยาทไทย

วันที่ 30 ธันวาคม 2561


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมมารยาทไทย ห้องประชุมโรสมัวส์

มารยาทไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีกริยามารยาทที่ไม่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพหรือการไหว้ การรับของและการส่งของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่  จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นโครงการปลูกฝังมารยาทที่ดีเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ปลูกฝังในเด็กให้มีความรัก ให้เข้าใจในศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยเพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

 

    1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง

    2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประเพณีที่ดีงามของไทย

    3. เพื่อให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติตนดี

    4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

    5. เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย

    6. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ด้านมารยาทไทย แนะนำเพื่อนและบุคคลในครอบครัว

    7. เพื่อให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

    8. เพื่อส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาทในงานวิชาการต่าง ๆ

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.