คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โครงการ "ธรรมะพัฒนาจิต"

วันที่ 31 ธันวาคม 2561


รูปภาพ เป็นรูปผู้อำนวยการโรงเรียนทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็ก และเยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจจึงส่งผลทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

วัตถุประสงค์

       1.  เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ได้เห็นคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
       2.  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอบรมจิตใจอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้
       3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติมารยาทของคนไทยได้ถูกต้อง
       4.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดีงาม
       5.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ความยั่งยืนของโครงการ

    หลังจากที่มีการดำเนินงานโครงการแล้ว คาดว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่ตนเองนับถือพร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนก่อนย่างเข้าสู่วัยรุ่นให้รักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียบอันดีงามให้ยั่งยืนสืบต่อไป

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.