คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ    จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายในกิจกรรมเริ่มด้วยการแสดงธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์จากวัดอัมพวัน จากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ รวม 4 ฐาน ได้แก่ ฐานจากใจถึงใจ ฐาน รู้ไหมใครเอ่ย ฐาน ฟังจับใจ และฐาน ถามจากใจ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลและอภิปรายการร่วมทำกิจกรรมในแต่ละฐาน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.