คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


บุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 256

วันที่ 5 ธันวาคม 2566


บุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2566

ในระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวกชพร บุพโกสุม ครู และ นายพิสิฐ พฤกษ์สถาพร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิจัย โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้แทนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2566 (World Blind Union Asian and Pacific: WBU-AP) ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคนพิการทางการเห็นในสังคม สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในการสร้างความเท่าเทียมให้กับคนพิการทางการเห็น ซึ่งภายในการประชุมมีการเสวนา การอภิปรายกลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างความเท่าเทียมในสังคม และการพัฒนาศักยภาพของคนตาบอดในเอเชียแปซิฟิก เช่น เมืองอันชาญฉลาดสำหรับคนตาบอดในสังคมยุคปัจจุบัน การจัดการองค์กรของคนพิการทางการเห็น การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร การเข้าถึงชุมชน และภาวะความเป็นผู้นำ รวมถึงการนำเสนอรายงานของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานด้านคนพิการทางการเห็น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกกับคนตาบอด ผลิตภัณฑ์และผลงานของคนตาบอดในประเทศไทย

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.