คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชุมชน

วันที่ 31 มีนาคม 2562


รูปภาพ

    เข้าร่วมการจัดโครงการ "นิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชมชน" ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษาพิเศษ และเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่คณาจารย์ นิสิต ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำสื่อซึ่งเป็นเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกมาจัดแสดงในงานนิทรรศการและครูผู้สอนสาธิตการใช้สื่อ อุปกรณ์ในการสอนนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คือ กล่องเสียงฝึกแป้นพิมพ์ที่เป็นสื่ออุปกรณ์ช่วยเรื่องการพิมพ์แป้นเหย้า (Home – Keys) ซึ่งเป็นการฝึกพิมพ์เริ่มต้นสำหรับการฝึกพิมพ์ดีด เพื่อให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาสามารถจดจำตำแหน่งตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ได้ทั้งหมดจนเกิดทักษะการพิมพ์สัมผัสได้

    นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยสื่ออุปกรณ์ช่วยเรื่องการพิมพ์แล้ว ยังได้นำเอารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีลักษณะการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  Smart Device ต่าง ๆ เช่น Tablet หรือ Smartphone ที่เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้และความสนใจสำหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาในยุคศตวรรษที่ 21

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.