คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2563

เปิดรับสมัครสตรีผู้พิการทางการเห็น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2563

หลักสูตรการฝึกอบรม


 • การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ
 • การฝึกความสามารถด้านพื้นฐาน เช่น การเรียนอักษรเบรลล์ การเรียนไม้เท้าขาว (O&M) การเรียนงานคหกรรม
 • วิชาชีพ ได้แก่ ทอพรม ถักโครเชต์ นิตติ้ง งานจักสาน เมคราเม่ย์ ร้อยลูกปัด และการนวดแผนไทย จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น การอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการนวด การประดิษฐ์ของชำร่วย 
 • วิชาสายสามัญ  จัดการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.สามพราน จ.นครปฐม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • วิชาชีพเสริม เช่น ดนตรีสากล ดนตรีไทย คอมพิวเตอร์ โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถ

ช่วงระยะเวลาเรียน 2 ปี

 • ปีที่ 1 จากเดือนพฤษภาคม – มีนาคม
 • หลักสูตรพื้นฐาน
 • ปีที่ 2 จากเดือน เมษายน – มีนาคม
 • การฝึกความชำนาญด้านอาชีพ
 • การนวดแผนไทย

หลักฐานการรับสมัคร


 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 โหล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาสมุดคนพิการ 2 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • เป็นสตรีตาบอดอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
 • ไม่พิการซ้ำซ้อน
 • ไม่มีโรคติดต่อ
 • มีผู้ปกครองรับรอง

 

 

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.