คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์


" การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐาน " กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ : " การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐาน " กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ราคา : - บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

   เป็นการกำหนดแหล่งความรู้ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน โดยกำหนดด้วยสิ่งนำทางการค้นคว้า เช่น แหล่งความรู้ภายนอกที่กำหนดอย่างเป็นลำดับ กล่าวคือ มีการศึกษาก่อนหลัง มีความยากง่ายเป็นลำดับ มีการจัดเรียงหัวข้อตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาไม่หลงทางและเรียนรู้ไปตามลำดับขั้นตอน ซึ่งมีรูปแบบการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดประสบการณ์เพื่อให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาสามารถนำ ICT มาใช้ในการค้นหาความรู้ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องใช้ความพยายามในการสอนพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่หลากหลาย อย่างไรก็ดีการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะห้องเรียนและครู การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมจะลดน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเปลี่ยนไปเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งการนำระบบ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่ไกลดังที่เราได้คาดหวังแต่สามารถใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ โดยได้รับความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่อนาคตหรือที่เรียกกันว่า “ยุคสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)”


หน่วยงาน : โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.