คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


รูปรับมอบเงินสนับสนุน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดทำตาราการนวดไทยและตำราหัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก) ฉบับอักษรเบรลล์ เพื่อมอบให้ผู้พิการทางการเห็นทั่วประเทศ โดยมีคุณชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

#สนับสนุนจัดทำตำราการนวดไทยให้ผ...


รูปรับมอบเงินบริจาค

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  คุณกษิดิส พบสุข (ผู้จัดการทั่วไป)

คุณสิริกุลไกรบุญ (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป) คุณอิสสรา สดศรี (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป)

โรงแรมแมนดาริน มอบเงินบริจาคและเยี่ยมชมการผลิตสื่อ โดยมีคุณชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์

ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ และพาเ...


ถ่ายรับรับมอบเงินสนับสนุน

วันที่ 18 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน  2566  คณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน เยี่ยมชม  การผลิต และเป็นอาสาสมัครพิมพ์หนังสือ โดยมีคุณชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์       ผู้อำนวยการ  เป็นผู้ร...


ผู้อำนวยการ รับมอบปฎิทินตั้งโต๊ะ

วันที่ 13 กันยายน 2566

             วันพุธที่ 13 กันยายน 2566  นำโดยคุณปรีชาพล ดุลนีย์ และเจ้าหน้าที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะมาบริจาค และเยี่ยมชมการจัดทำต้นฉบับหนังสือเรียนอักษรเบรลล์  โดยมี   คุณชนิดาภา&nb...


ภาพส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า

วันที่ 8 กันยายน 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่จาก กฟผ.   ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า โดยมี นางชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ และพาเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตหนังสืออักษเบรลล์


ภาพส่งมอบปฏิทินเก่า

วันที่ 8 กันยายน 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ  ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการ และบุคลากร รวมจำนวน 10 คน เป็นตัวแทนส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 1,035 ฉบับ ให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด   โดย นางชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์...


ส่งมอบปฏิทินและไฟล์หนังสือเรียน

วันที่ 8 กันยายน 2566

บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)  จัดทำโครงการ Book fof the Blind 

พิมพ์หนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา   ส่งมอบปฏิทินเก่าและไฟล์หนังสือเรียน โดยมีนางชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  เป็นผู้รับมอบ


ถ่ายภาพรับมอบปฏิทิน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566

วันศุกที่ 23 มิถุนายน  2566  ศาลแขวงดุสิต  ส่งมอบปฏิทินและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมีนางชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ


อาสาสมัครตัดต่อและ แก้ไข สื่อเสียง

วันที่ 28 มิถุนายน 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566  เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด   จำนวน 27  คน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครตัดต่อและแก้ไขสื่อเสียง   โดยมี นายอนุพนธ์ เซ็นสาส์น ประธานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ


ถ่ายภาพ รับมอบปฏิทินเก่า

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

วันที...


รับมอบปฏิทินและน้ำดื่ม

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

วันที...


ภาพถ่ายส่งมอบไฟล์หนังสือเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ BJCGlass ร่วมใจอาสาพิมพ์หนังสือเพื่อคนตาบอด  และในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 นำไฟล์หนังเรียนที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว มาส่งมอบ  โดยมี คุณชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับ...


ภาพส่งมอบปฏิทินและสื่อสิ่งพิมพ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2566

ว...


อาสาสมัครถ่ายภาพหน้าศูนย์ฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

มื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566  เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด   จำนวน 50  คน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาส...


ส่งมอบปฏิทิน

วันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระรามเก้า  รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะนำมาส่งมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  


รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ

วันที่ 27 เมษายน 2566

วันที่  27 เมษายน 2566   กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  นำปฏิทินตัั้งโต๊ะมาบริจาคให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  โดยมีนางสาวนันท์มนัส  ชมภูนุช เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ


เจ้าหน้าที่รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ และสิ่งของ

วันที่ 25 เมษายน 2566

วันที่  25 เมษายน 2566  บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด และคณะ นำปฏิทินตั้งโต๊ะ  น้ำดื่ม และกระดาษ A4 มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  โดยมี นางสาวนันท์มนัส ชมภูนุช เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ


ผู้อำนวยการ รับมอบปฎิทินตั้งโต๊ะ

วันที่ 21 เมษายน 2566

วันที่  21  เมษายน  2566  กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะ ให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยคุณณปภัช นฤคนธ์ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข และคุณอัจฉรา วิไลสกุลยง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  

...


รับมอบปฏิทิน

วันที่ 11 เมษายน 2566

วันที่  10 ...


รับมอบปฎิทิน

วันที่ 10 เมษายน 2566

วันศุกร์ ที่ 7รับมอบปฏิทิน

วันที่ 10 เมษายน 2566


ส่งมอบปฏิทิน

วันที่ 10 เมษายน 2566

วันที่  3ผู้อำนวยการรับมอบเช็ค

วันที่ 28 มีนาคม 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566   นายอุทัย  ศุภโชคพาณิชย์  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย&nbs...


ส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะ

วันที่ 28 มีนาคม 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566  พิซซ่าฮัท  จัดโครงการพิซซ่าฮัทปันสุข  มอบปฎิทินตั้งโต๊ะเก่า เลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูอาหารพิซซ่าฮัทและไก่วิงสตรีท ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด พร้อมเก็บเล่มหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อเข้าเล่ม โดยมีผู้อำนวยการ เป็นผู้ร...ภาพถ่ายส่งมอบหนังสือ

หนังสือนิทานประกอบภาพและอักษรเบรลล์

วันที่ 11 มีนาคม 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปล...ภาพถ่ายรับมอบอุปกรณ์

รับมอบอุปกรณ์ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่  ...


รับมอบหนังสือต้นฉบับ

อาสาสมัคร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มจิตอาสาเพื่อคนตาบอด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ จำนวน  30 เรื่อ...


อักษรเบรลล์ในหน้าหนังสือเดินทาง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

          คุณจาตุรนต์  ไชยะคำ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล และ


ผอ. พาอาสาสมัครเยี่ยมชมการผลิต

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

กลุ่มจิตอาสา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  จัดโครงการ "คน กฟผ. เสียงและการคีย์มีคุณค่าอาสาเพื่อคนตาบอด" โดยจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ สำหรับมอบให้ศูนย์ฯ  ดำเนินการผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์  ไว้บริการผู้พิการทางสายตา  จำนวน  30 เรื่อง  โดยมีผู้อำน...


ผอ. ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริจาค

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  KSP Bike Club ดำเนินกิจกรรมโครงการ  "KSP Bike-Ride for Charity 2018" มอบเงินบริจาคให้ศูนย์ฯ   จำนวน 10,000.00 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์  เรื่อง "99 พระบราราโชวาท"  &nbs...


คุณ Tipwan Lekky และคณะ ส่งมอบเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง

วันที่ 4 กันยายน 2561

คุณ Tipwan   Lekky   คุณยุพิน  อัจฉยานนท์กิจ และคณะ  บริจาคเงินโดยระบุวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า  และอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง สำหรับให้ศูนย์ฯ ใช้ในการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบรลล์และสื่อหนังสือเสียง เป็นเ...


บริจาคเงินและปฏิทินเก่า

วันที่ 18 กันยายน 2561

บริษัทยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด และเพื่อนพนักงาน  บริจาคเงิน และปฏิทินเก่า


อาสาสมัคร บันทึกเสียง

วันที่ 4 กันยายน 2561

อาสาสมัครอ่านหนังสือบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฯ  เปิดรับอาสาสมัครบันทึกเสียง สำหรับผลิตสื่อหนังสือเสียงบริการแก่ผู้พิการทางสายตา  ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น. 


บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า

วันที่ 18 กันยายน 2561

วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2561  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และมหาวิทยาลัยฯ  บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.