คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > ผลิตภัณฑ์และบริการ

การบริการ


การฝึกอบรมหลักสูตร 2 ปี ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ปี 1 ฝึกพื้นฐาน
 1. การฟื้นฟู
  • ตรวจสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
  • ด้านอารมณ์ ให้การปรึกษาด้านจิตวิทยา (Counseling)
  • การฟื้นฟูทางด้านร่างกาย, ทางการแพทย์, พลานามัย, ทักษะการเคลื่อนไหว (O&M )
  • การเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย (กีฬายูโด, กีฬาโกลบอล)
 2. วิชาสามัญ
  • การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ (อักษรนูนของผู้พิการทางการเห็น)
  • ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์และกฎหมาย
  • มรรยาทไทย, ศาสนาและจริยธรรม
 3. วิชาชีพ
  • เกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์
  • งานหัตถกรรม (การทอเสื่อ)
  • การนวดแผนไทยตามหลักสูตร นวดไทยหลักสูตรเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา (255 ชั่วโมง) 
  • คอมพิวเตอร์
  • ดนตรีสากล
ปี 2 ฝึกทักษะความชำนาญ
 • ปฏิบัติงานนวดแผนไทย ตามหลักสูตร นวดแผนไทยหลักสูตรเพื่อคนตาบอด (1500 ชั่วโมง)
 • ฝึกพื้นฐานในการบริหารคลินิกนวดแผนไทย
 • ฝึกพื้นฐานบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 • ฝึกพื้นฐานในการให้บริการ

 

บริการที่ให้แก่นักศึกษาในศูนย์ฯ


 • อาหารและที่พักสำหรับนักศึกษาปีที่ 1
 • ที่พักสำหรับนักศึกษาต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อฝึกทักษะดำรงชีวิตด้วยตนเอง (INDIPENDENT LIVING)

 

บริการอื่นที่ให้


 • การศึกษานอกโรงเรียน (ระดับประถมศึกษา, มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
 • การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)
 • การอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (800 ชั่วโมง) เพื่อสอบรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย

 

การรับสมัคร


 • ปิดรับสมัครตลอดปี
 • เปิดเรียน กลางเดือน พฤษภาคม ของทุกปี

 

คุณสมบัติในการสมัคร

 • ผู้พิการทางการเห็น (ชาย)
 • อายุ 15-45 ปี
 • ไม่พิการซ้ำซ้อน

 

เอกสารในการสมัคร


 • ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อ
 • รูปถ่ายสวมเสื้อสีขาวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 โหล
 • สำเนาบัตรคนพิการ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 2,000 บาท
 • มีผู้ปกครอง

 

บริการเสริม


 • บริการนวดแผนไทย (นวดตัว, นวดเท้า, อบสมุนไพร)
 • กีฬา ฝึกยูโด, โกลบอลและจักรยาน
 • ชมรมสุขสัมผัสพัฒนาการนวดแผนไทย
 • บริการจัดหางาน
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 • สถาบันถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (800 ชั่วโมง)
 • สถาบันถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรนวดไทยหลักสูตรเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา (255 ชั่วโมง )
 • ศูนย์ ict ชุมชน และห้องสมุดดิจิตอล
 • กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


Multi Purpose Tray
ผลิตภัณฑ์ :

Multi Purpose Tray

ราคา : 50.00 บาท

หน่วยงาน : The Skills Development Center for the Blind


Tissue Box
ผลิตภัณฑ์ :

Tissue Box

ราคา : 50.00 บาท

หน่วยงาน : The Skills Development Center for the Blind


กล่องใส่ทิชชูรูปกรวย

ราคา : 50.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด


กล่องใส่ทิชชูทรงกลม

ราคา : 60.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด


ถาดใส่ของเอนกประสงค์

ราคา : 50.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด


แฟ้มใส่เอกสารขนาดมาตรฐาน

ราคา : 150.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.