คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ผลิตภัณฑ์และบริการ

การบริการบริการ


 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน และผลิตภัณฑ์โครงขาเหล็กที่ทำจากฝีมือผู้บกพร่องทางการเห็น และอุปกรณ์การนวดแผนไทย เช่น เตียงนวดฯ ชุดนวดฝ่าเท้า หมอน ผ้าปู ปลอกหมอน เสื้อนวดฯ
 • บริการรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามต้องการ สามารถเลือกแบบและวัสดุเพื่อประโยชน์การใช้สอย ได้ตามต้องการ
 • บริการหลังการขาย โดยการรับช่อมสี ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ฝีมือจากผู้บกพร่องทางการเห็น ที่จำหน่ายไปแล้ว
 • บริการขนส่งผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ ฝีมือจากผู้บกพร่องทางการเห็น ทั้งต่างจังหวัด และในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล โดยคิดค่าขนส่งตามระยะทาง
 • บริการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ศูนย์ฯ มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ให้คำปรึกษาแนะนำเครื่องพิมพ์ดีดสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
 • บริการนวดแผนไทย กดจุด คลายเส้น คลายเครียด โดยหมอนวดผู้บกพร่องทางการเห็นชาย-หญิง ที่มีประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บกพร่องทางการเห็น มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

อาชีพช่างไม้


เป็นสถานที่ฝึกทดลองอาชีพช่างไม้สำหรับคนตาบอด รับคนตาบอดที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าฝึกอบรม ทางศูนย์ฯ ได้ฝึกอบรม ความรู้ ความชำนาญในการประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำด้วยไม้ จนสามารถผลิตออกจำหน่ายเป็นอาชีพของตนเองได้ โดยเฉพาะโต๊ะสนามแบบและขนาดต่าง ๆ ซึ่งคนตาบอดทำได้เองถึง 90 เปอร์เซนต์

 

ส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด


อาชีพนวดแผนไทยเป็นอาชีพที่คนตาบอด สามารถทำเองได้โดยอิสระมีรายได้พอสมควร หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะส่งออกไปทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เปิดธุรกิจนวดแผนไทยเองยังภูมิลำเนาของตนเองด้วย

 

เป็นศูนย์ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดสำหรับคนตาบอด (เบรลเลอร์)


ทางศูนย์ฯ มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำเครื่องพิมพ์ดีดสำหรับคนตาบอด ให้กับคนตาบอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

 

ช่องทางการฝึกอาชีพสำหรับคนตาบอด


เมื่อคนตาบอดผ่านการฝึกอาชีพและพร้อมที่จะออกไปทำงานร่วมกับคนปกติแล้ว  ทางศูนย์ฯ มีความยินดีที่จะให้พนักงานเข้าไปทำงานตามสถานที่ที่ต้องการ โดยคำนึงถึงลักษณะงานที่คนตาบอดสามารถทำได้ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่รับคนตาบอดเข้าทำงานแล้ว มากกว่า 400 คน

การบริการที่ให้แก่พนักงานศูนย์ฯ


 • ที่พักอาศัย
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ค่าแรงจากการฝึกอาชีพตามความสามารถ

 

การฝึกการทำงานของคนตาบอด


การทำงานของคนตาบอด

 

การขัดกระดาษทรายด้วยมือ


การขัดกระดาษทรายด้วยมือ


การขัดกระดาษทรายด้วยมือ

 

การประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไม้


การประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไม้

 

การประกอบชิ้นส่วนโต๊ะสนาม


การประกอบชิ้นส่วยโต๊ะสนาม

 

การขนส่ง


การขนส่ง

การบริการนวดแผนไทย


การบริการนวดแผนไทย

คุณสมบัติของคนตาบอดที่เข้ามาสมัคร


 • คนตาบอดชาย-หญิง ที่ผ่านสถาบันการศึกษาของคนตาบอดทั่วประเทศ ไม่จำกัดความรู้
 • อายุระหว่าง 18-45 ปี
 • มีความพิการทางสายตาเพียงอย่างเดียวและสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ มีความประพฤติเรียบร้อย

 

หลักฐานการสมัคร


 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาสมุดจดทะเบียนคนพิการ 1 ชุด
 • หลักฐานการศึกษา 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์
 • ต้องมีผู้รับรองความประพฤติหรือผู้ปกครองในวันสมัคร

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


เก้าอี้สนามไม้สน ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี ฿2,000.00

ราคา : ฿2,000.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


โต๊ะญี่ปุ่นตั้งโต๊ะ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี

ราคา : ฿450.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ที่วางโทรศัพท์/แท็บเล็ต/ไอแพด

ราคา : 100 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


กล่องไม้แบบมีตัวล็อก

ราคา : 200 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ถาดไม้สนมีหูเชือก

ราคา : 200 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


กระเช้าไม้สนทรงสูง

ราคา : 200 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


เก้าอี้วางมือถือ
ผลิตภัณฑ์ :

เก้าอี้วางมือถือ

ราคา : 50 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ฐานวางพระ
ผลิตภัณฑ์ :

ฐานวางพระ

ราคา : 60 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ตู้แขวนกุญแจ
ผลิตภัณฑ์ :

ตู้แขวนกุญแจ

ราคา : 1000 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


เก้าอี้ไม้แบบมีพนักพิง

ราคา : 1500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


รถเข็นไม้เนื้อแข็งเอนกประสงค์(room service)

ราคา : 2200 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


สแตนบรรยาย
ผลิตภัณฑ์ :

สแตนบรรยาย

ราคา : 4500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ตู้ใส่รองเท้าประตูบานเกร็ด

ราคา : 5800 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


 เก้าอี้ไม้สนนอก
ผลิตภัณฑ์ :

เก้าอี้ไม้สนนอก

ราคา : 350 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ชั้นวางรองเท้าไม้เนื้อแข็ง

ราคา : 8000 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


 โต๊ะพับญี่ปุ่น
ผลิตภัณฑ์ :

โต๊ะพับญี่ปุ่น

ราคา : 1200 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


โต๊ะะปิกนิกพับได้ พื้นบนลายไม้

ราคา : 1500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ม้านั่งยาวไม้สนแบบมีที่ท้าวแขน

ราคา : 4500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเอสี่

ราคา : 2000 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


เตียงนวดแผนไทย
ผลิตภัณฑ์ :

เตียงนวดแผนไทย

ราคา : 6500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


โต๊ะสนามพร้อมม้านั่งไม้เนื้อแข็งแบบพับได้ ขนาด0.70x1.50x0.75เมตร

ราคา : 10000 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุค
ผลิตภัณฑ์ :

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุค

ราคา : 6500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ถาดไม้สน
ผลิตภัณฑ์ :

ถาดไม้สน

ราคา : 100 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ถาดไม้สนมีหูหิ้ว
ผลิตภัณฑ์ :

ถาดไม้สนมีหูหิ้ว

ราคา : 150 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ถาดไม้สน
ผลิตภัณฑ์ :

ถาดไม้สน

ราคา : 150 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ถาดไม้สน
ผลิตภัณฑ์ :

ถาดไม้สน

ราคา : 150 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ถาดไม้สน
ผลิตภัณฑ์ :

ถาดไม้สน

ราคา : 200 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ตั่งวางพระแบบสูง
ผลิตภัณฑ์ :

ตั่งวางพระแบบสูง

ราคา : 250 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ตั่งวางพระแบบเตี้ย

ราคา : 250 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ที่วางโทรศัพท์มือถือ

ราคา : 50 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ที่วางโทรศัพท์มือถือ

ราคา : 100 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


กล่องทิชชู่แบบยาว

ราคา : 150 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ที่เก็บมีดไม้เนื้อแข็ง 5 ช่อง

ราคา : 400 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ที่เก็บมีดไม้สน
ผลิตภัณฑ์ :

ที่เก็บมีดไม้สน

ราคา : 350 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ม้านั่งซักผ้า
ผลิตภัณฑ์ :

ม้านั่งซักผ้า

ราคา : 400 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


โต๊ะทำงาน
ผลิตภัณฑ์ :

โต๊ะทำงาน

ราคา : 5500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ที่ยืนออกกำลังกาย

ราคา : 700 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


เก้าอี้ปิคนิกพับได้

ราคา : 500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

ราคา : 15000 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


เก้าอี้บันได
ผลิตภัณฑ์ :

เก้าอี้บันได

ราคา : 1600 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


เก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมไม้เนื้อแข็ง

ราคา : 600 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ม้านั่งยาวไม้เนื้อแข็งมีพนักพิงมีที่ท้าวแขน

ราคา : 7,000.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


ม้านั่งยาวไม้เนื้อแข็งมีพนักพิง

ราคา : 7,000.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


โต๊ะสนามพร้อมม้านั่งไม้เนื้อแข็งโครงขาเหล็ก

ราคา : 10,000.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


โต๊ะสนามพร้อมม้านั่งไม้เนื้อแข็งโครงขาไม้

ราคา : 10,000.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.