คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักบริหารมูลนิธิฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566


รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักบริหารมูลนิธิฯ

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักบริหารมูลนิธิฯ

วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในคณะหรือสาขานิเทศศาสตร์ หรือคณะวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

อายุ ไม่เกิน 45 ปี

คุณสมบัติ
- มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการผลิตสื่อ หรือโฆษณาด้านการประชาสัมพันธ์
- มีความละเอียดรอบคอบ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องการเงิน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายในภายนอกองค์กร
- ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เสียสละเวลาเพื่อองค์กร มีจิตอาสา และมีใจรักงานบริการ

ประสบการณ์
- มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หากมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเห็นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

การคัดเลือก ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
- ใบรับรองการผ่านงาน
- Portfolio ผลงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารมูลนิธิฯ อาคารสำนักบริหารมูลนิธิฯ (3) ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. หรือ ทาง email : service@blind.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
02-354-8365-8

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://foundationblind-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fbtforms_blind_or_th/Ed-lGNFVF2hCph9WKpL6vbMBz7_koCA3vqCieRij2xzK0g?e=uCIPHE

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.