คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > อาสาสมัคร

อาสาสมัครอาสาสมัคร

ลงทะเบียนอาสาสมัครได้ที่        อีเมล : vtblind@blind.or.th 

การสอนการบ้านนักเรียนเรียนร่วม และ ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรม https://drive.google.com/file/d/1QZzkxLgG-3q0ZrOFv4azG8Xq6JaARdwT/view?usp=sharing 
 

 • งานสอนการบ้านนักเรียนพิการทางการเห็น เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ ฯลฯ
 • พิมพ์หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนผู้พิการทางการเห็นค้นคว้าทำรายงานหรือแปลงเป็นหนังสืออักษรเบรลล์
 • พิมพ์หนังสือเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียนตามที่นักเรียนผู้พิการทางการเห็นต้องการ
 • งานสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส)

 

ประเภทของอาสาสมัคร


 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • อาสาสมัครที่ทำงานบริการสังคม

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร 


 • ไม่จำกัดเพศ
 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • มีจิตใจช่วยเหลือนักเรียนผู้พิการทางการเห็น

 

ช่วงเวลาทำกิจกรรมอาสาสมัคร


 • วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 16.00 น. - 19.00 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

 

ระเบียบปฏิบัติของงานอาสาสมัคร


 • กรณีเป็นนักเรียน - นักศึกษา ที่ต้องการเก็บชั่วโมงกิจกรรม ให้ทำจดหมายตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่มูลนิธิฯ กำหนด และส่งเข้าอีเมล vtblind@blind.or.th  โดยส่งจดหมายล่วงหน้า 3 - 5 วันทำการ
 • ติดบัตรอาสาสมัครทุกครั้งที่เข้ามาปฏิบัติงานอาสาสมัคร
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกครั้งที่มาปฏิบัติงานอาสาสมัคร
 • ลงเวลาทำงานทุกครั้งในสมุดลงเวลาที่ห้องอาสาสมัคร
 • ในกรณีที่อาสาสมัครต้องการหนังสือรับรองการทำงาน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าและให้มาติดต่อรับหนังสือรับรองหลังจากปฏิบัติงานอาสาสมัครเรียบร้อยแล้ว 3 วันทำการ
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.