ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
ติดต่อ

สำนักบริหารมูลนิธิฯ

มีหน้าที่บริหารงาน จัดสรรงบประมาณให้กับทุกส่วนงานของมูลนิธิฯ รวมทั้งการจัดการงานภายในมูลนิธิฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของคณะกรรมการมูลนิธิฯเป็นศูนย์กลางประสานงาน การติดต่อ การแนะนำ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของทุกหน่วยงาน และนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน แล้วนำมาบริหารจัดสรรแก่หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแล 5 ส่วนงานของมูลนิธิฯ คือ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ , ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน , ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด , ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด , ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ทั้งในรูปแบบการรับบริจาคเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งของ รวมถึง การบริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพื่อใช้งาน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางส่งเสริม ประสานงานพัฒนาบุคคล ระบบงานทั้งภายในและภายนอก และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอด

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของคนตาบอดในประเทศไทยทั้งชาย หญิง และเด็ก เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ โดยพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี”

พันธกิจ

  • มุ่งส่งเสริมการเรียน การสอนด้านภาษา ดนตรี กีฬา สู่ความเป็นเลิศ
  • มุ่งส่งเสริมการสอนและฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้
  • มุ่งส่งเสริมและประสานงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางสังคมและเศรษฐกิจแก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมูลนิธิฯ สู่ความเป็นเลิศ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 - พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถในทุกด้าน เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 - นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายเข้ามาใช้มากขึ้น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 - บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายในการดำเนินกิจการของมูลนิธิฯ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 - จัดระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกให้เป็นเอกภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด
  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 - พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และงานฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
  • ยุทธศาสตร์ที่ 7 - ประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อการจ้างงานและสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ