ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
ติดต่อ

1.1 การฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.2 การฝึก “O&M” ย่อมาจาก Orientation and Mobility คือ การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.3 การฝึกอบรมทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.4 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.5 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านงานบ้าน

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.6 การฝึกอบรมความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ