ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
ติดต่อ
รูปภาพประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นในเมื่อปี พ.ศ. 2525โดยได้รับความช่วยเหลือจากบาทหลวง กุฟตาส โรเซนต์ เป็นผู้ประสานงานกับประชาชนชาวเบลเยียมและสภาสังฆราชคาทอลิคเยอรมันตะวันตก ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ จนสามารถรวบรวมค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ฯได้เป็นเงินประมาณ 8 ล้านบาท สำหรับสร้างอาคารโรงงาน,อาคารที่พัก และจัดหาเครื่องจักรรวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพช่างไม้ บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ เริ่มเปิดดำเนินงานปี พ.ศ. 2527 โดยในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน ปี พ.ศ. 2530 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ในขณะนั้น) ได้เสด็จฯ เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวของคนพิการทางการเห็น ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานมาแล้ว จากสถาบันคนตาบอดทั่วประเทศ เพื่อให้มีประสบการณ์และความชำนาญในงานแต่ละด้านมากขึ้น และสามารถออกไปทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกได้ โดยศูนย์ฯ จะดำเนินงานในรูปแบบการฝึกอาชีพ เพื่อให้คนพิการทางการเห็นได้มีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูปภาพประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ฯมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือ คนพิการทางการเห็นหลัก 2 ประการดังนี้

  1. เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการทางการเห็นให้เกิดความชำนาญในงานอาชีพต่าง ๆ
  2. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่คนพิการทางการเห็นให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ