ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|

วัตถุประสงค์ของชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านกิจกรรมและการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
  • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหาร ครู บุคลากร ของโรงเรียนในด้านต่างๆ
  • เพื่อส่งเสริมความสามัคคี มิตรภาพและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสมาชิก
  • เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลนักเรียน
  • ร่วมมือกับองค์กร และชุมชนต่างๆในงานด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา สังคมสงเคราะห์และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ใดใด ที่คณะกรรมการชมรมเห็นชอบ
  • เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานของผู้ปกครองและครอบครัวในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
  • เสริมสร้างกำลังใจ และความเข้มแข็งของครอบครัวเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
  • เสริมสร้างความรู้ และทักษะของผู้ปกครอง และครอบครัวในการระบุความต้องการจำเป็น ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น และการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นบรรลุศักยภาพสูงสุด
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ