ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|

การศึกษาดูงาน

ขั้นตอนการขอเข้าศึกษาดูงาน

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอเข้าศึกษาดูงานให้ทำหนังสือขออนุญาตโดยเรียนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่จะขอเข้าศึกษาดูงาน
 • วัตถุประสงค์ของการขอเข้าศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดของสิ่งที่มีความประสงค์จะศึกษาดูงาน
 • วัน/เวลา ที่จะขอเข้าศึกษาดูงาน
 • จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

การเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการขอเข้าเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอเข้าเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัยให้ทำหนังสือขออนุญาตโดยเรียนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคล ที่จะขอเข้าเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย
 • รายละเอียดของการวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลวิจัย
 • กลุ่มเป้าหมายที่จะขอเก็บข้อมูลพร้อมจำนวน
 • วัน/เวลา ที่จะขอเข้าเก็บข้อมูล
 • จำนวนผู้เข้าเก็บข้อมูล
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

การขอเข้าทำกิจกรรมภายในโรงเรียน

ขั้นตอนการขอเข้าทำกิจกรรมภายในโรงเรียน

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอเข้าทำกิจกรรมภายในโรงเรียนให้ทำหนังสือขออนุญาตโดยเรียนถึงประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคล ที่จะขอเข้าทำกิจกรรมภายในโรงเรียน
 • รายละเอียดของการทำกิจกรรม ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์การทำกิจกรรม เนื้อหาของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาทำกิจกรรมพร้อมจำนวน
 • วัน/เวลา/ตารางกำหนดการทำกิจกรรม
 • จำนวนผู้เข้ามาทำกิจกรรม
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

การขอให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน

ขั้นตอนการขอนักเรียนให้ไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอนักเรียนให้ไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนให้ทำหนังสือขออนุญาต โดยเรียนถึงประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคล ที่จะขอให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
 • รายละเอียดของการทำกิจกรรม ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์การทำกิจกรรม เนื้อหาของกิจกรรม สถานที่ดำเนินกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมายที่จะขอให้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจำนวน
 • วัน/เวลา/ตารางกำหนดการทำกิจกรรม
 • การเดินทาง/การจัดพาหนะสำหรับไปร่วมกิจกรรม
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

การให้บริการผลิตสื่อ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้บริการผลิตสื่ออักษรเบรลล์และสื่อภาพนูน

ขั้นตอนการขอรับบริการผลิตสื่อ

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอรับบริการผลิตสื่อให้ทำหนังสือขอรับบริการโดยเรียนถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่จะขอรับบริการผลิตสื่อ
 • วัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ
 • รายละเอียดของสื่อที่จะขอรับบริการผลิต ได้แก่ ชื่องาน ความยาว ภาษาของสื่อต้นฉบับ
 • ประเภทของสื่อ ได้แก่ อักษรเบรลล์ หรือ สื่อภาพนูน
 • กำหนดระยะเวลาขอรับสื่อ
 • จำนวนชุดของสื่อที่ขอรับบริการให้ผลิต
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ