ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ

การศึกษาดูงาน

ขั้นตอนการขอเข้าศึกษาดูงาน

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอเข้าศึกษาดูงานให้ทำหนังสือขออนุญาตโดยเรียนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่จะขอเข้าศึกษาดูงาน
 • วัตถุประสงค์ของการขอเข้าศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดของสิ่งที่มีความประสงค์จะศึกษาดูงาน
 • วัน/เวลา ที่จะขอเข้าศึกษาดูงาน
 • จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

การเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการขอเข้าเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอเข้าเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัยให้ทำหนังสือขออนุญาตโดยเรียนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคล ที่จะขอเข้าเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย
 • รายละเอียดของการวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลวิจัย
 • กลุ่มเป้าหมายที่จะขอเก็บข้อมูลพร้อมจำนวน
 • วัน/เวลา ที่จะขอเข้าเก็บข้อมูล
 • จำนวนผู้เข้าเก็บข้อมูล
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

การขอเข้าทำกิจกรรมภายในโรงเรียน

ขั้นตอนการขอเข้าทำกิจกรรมภายในโรงเรียน

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอเข้าทำกิจกรรมภายในโรงเรียนให้ทำหนังสือขออนุญาตโดยเรียนถึงประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคล ที่จะขอเข้าทำกิจกรรมภายในโรงเรียน
 • รายละเอียดของการทำกิจกรรม ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์การทำกิจกรรม เนื้อหาของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาทำกิจกรรมพร้อมจำนวน
 • วัน/เวลา/ตารางกำหนดการทำกิจกรรม
 • จำนวนผู้เข้ามาทำกิจกรรม
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

การขอให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน

ขั้นตอนการขอนักเรียนให้ไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอนักเรียนให้ไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนให้ทำหนังสือขออนุญาต โดยเรียนถึงประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคล ที่จะขอให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
 • รายละเอียดของการทำกิจกรรม ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์การทำกิจกรรม เนื้อหาของกิจกรรม สถานที่ดำเนินกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมายที่จะขอให้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจำนวน
 • วัน/เวลา/ตารางกำหนดการทำกิจกรรม
 • การเดินทาง/การจัดพาหนะสำหรับไปร่วมกิจกรรม
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

การให้บริการผลิตสื่อ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้บริการผลิตสื่ออักษรเบรลล์และสื่อภาพนูน

ขั้นตอนการขอรับบริการผลิตสื่อ

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะขอรับบริการผลิตสื่อให้ทำหนังสือขอรับบริการโดยเรียนถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 • ชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่จะขอรับบริการผลิตสื่อ
 • วัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ
 • รายละเอียดของสื่อที่จะขอรับบริการผลิต ได้แก่ ชื่องาน ความยาว ภาษาของสื่อต้นฉบับ
 • ประเภทของสื่อ ได้แก่ อักษรเบรลล์ หรือ สื่อภาพนูน
 • กำหนดระยะเวลาขอรับสื่อ
 • จำนวนชุดของสื่อที่ขอรับบริการให้ผลิต
 • ชื่อผู้ประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อโดยตรง

จากนั้นให้ส่งหนังสือมาตามที่อยู่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ e-mail: [email protected] หรือมาติดต่อยื่นหนังสือได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โทรศัพท์: 023548365-68 หรือ e-mail: [email protected]

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ